Bohušovice nad Ohří - CZ042.3506.4205.0087.02 - stav 2004

 1. Obec

  Bohušovice nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0087
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0087
  Kód obce 564591
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0087.02 Hrdly 04808 48089
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Bohušovice nad Ohří - Hrdly leží jižně od Terezína na pravém břehu Ohře. Trvale zde žije do 300 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, bez objektů na rekreační bydlení. Je zde integrovaná střední škola pro 400 žáků, závod SEMPRA a drobné provozovny. Rozkládá se v nadmořské výšce 149 – 164 m n. m. Území náleží do povodí řeky Ohře, která protéká 0,8 km od obce. Obec je bez recipientu, jsou zde meliorační kanály, v šlechtitelské stanici se nachází vodní nádrž. Svým územím Hrdly zasahují do CHOPAV Severočeská křída, zasahuje do přírodního parku Dolní Poohří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj ani nárůst obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 297 297 298 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 297 297 298 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   236 246 263 285 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Bohušovice nad Ohří - Hrdlech byl v minulosti pouze lokální vodovod. Prameniště a věžový vodojem jsou situovány jižně obce a dnes jsou mimo provoz. V současné době jsou Hrdly napojeny na skupinový vodovod Litoměřice (OZ-SK.LT.001.14), vlastním zásobním řadem DN 150. Skupinový vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   Řad pro Hrdly odbočuje z nového řadu DN 200 v Trávčicích. V Hrdlech je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s napojením 79 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Ze zásobní sítě Hrdel odbočuje zásobní vodovod pro Dolánky.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bohušovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Starý systém se navrhuje využít pro zásobování požární vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   181 181 250 252 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Systém odkanalizování místní části obce Bohušovice nad Ohří - Hrdel je kombinovaný, tj. částečně jednotná a částečně splašková kanalizace (K-LT.004.2-S.C). Šlechtitelská stanice a severní část obce včetně dvou třípodlažních obytných domů jsou odkanalizovány jednotnou kanalizací do čerpací jímky u tratě ČD. Z ní jsou odpadní vody čerpány výtlačným řadem z PVC trub DN 100 přímo do výtlačného řadu z PVC trub DN 100, vedoucího z hlavní pneumatické čerpací stanice do ČOV Travčice. Tato část obecní kanalizace pochází ze sedmdesátých let, gravitační stoky jsou z PVC trub DN 300 a betonových trub DN 600, v mírném spádu, ale nezanešené a v dobrém stavu. Ve zbývající části obce byla v 1992 - 1994 vybudována oddílná splašková kanalizace z PVC DN 300, odvádějící splaškové vody do hlavní pneumatické čerpací stanice. Z ní jsou splašky přečerpávány na ČOV Travčice, která je ve správě Severofruktu. Délka obou kanalizačních sítí z profilů DN 300 a DN 600 je 1,673 km.
   Na kanalizační sítě a čistírnu odpadních vod je napojeno 61 % trvale žijících obyvatel, od zbývajících 39 % obyvatel jsou splaškové vody zachycovány v septicích, přepady ze septiků zasakují do terénu.
   Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Areál vojenského útvaru (dnes integrovaná škola) je odkanalizován jednotnou kanalizací, která je v havarijním stavu (chybí poklopy na šachtách, šachty jsou zasypány). Tato kanalizace končí v primitivní čistírně, která je prakticky nefunkční. Z ní jsou odpadní vody vypouštěny do příkopu (místní vodoteče) vedoucího do Ohře. Kanalizace je majetkem České armády a jejím správcem je VUSS Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Bohušovice nad Ohří – Hrdly je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,150 km a po dobudování kanalizačních přípojek bude odkanalizována celá tato místní část.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 004/1 Hrdly - malá PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 004/2 Hrdly - velká PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa