Bohušovice nad Ohří - CZ042.3506.4205.0087.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bohušovice nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0087
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0087
  Kód obce 564591
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0087.01 Bohušovice nad Ohří 00666 6661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bohušovice nad Ohří leží v otevřené krajině jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 157 m n. m a její území spadá do Přírodního parku Dolní Poohří. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, nachází se zde celkem 5 vodních nádrží. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst obyvatel. V současné době je připravena výstavba celkem 60 bytů. Ve městě je pracovní příležitost ve službách, drobných provozech a v závodech:
   ZOPOS – výroba krmných směsí, sklad obilí
   TOROKO – zelenina a ovoce
   KONUS – výroba hořčice
   autoservis
   zemědělská prvovýroba
   Dále v Bohušovických mlékárnách, které jsou na katastrálním území Brňany.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 238 2 252 2 232 2 077 2 001 1 948
   přechodně bydlící 0 0 98 115 115 115
   celkem 2 238 2 252 2 330 2 192 2 116 2 063
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 132 2 168 2 230 2 192 2 116 2 063
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Bohušovice nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.8), provozní části Litoměřice–jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci. 
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní užitkové vodovody s odběrem vody z řeky Ohře má závod ZEPOS Bohušovice a Mlékárny Bohušovice (Brňany).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Bohušovice nad Ohří předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 969 1 982 2 231 1 973 1 902 1 889
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná síť jednotné gravitační kanalizace (K-LT.003-J.C) z betonových a PVC trub DN 300 – 1000 a z trub neurčeného profilu, která odvádí odpadní vody na ČOV Bohušovice. Výtlačný řad z čerpací stanice u závodu Sdružení zemědělců je DN 200-300, z kameninových trub hrdlových a z betonu, výtlačný řad z čerpací stanice pod bývalým pivovarem je DN 60, z PVC trub. Na kanalizaci se celkově nacházejí dvě čerpací stanice (ČSOV Bohušovice n.O- bytovky a ČSOV Bohušovice n.O- ČD) Stoková síť řeší odkanalizování a likvidaci splašků z téměř celé obce (95 %).

   U závodu Sdružení zemědělců a pod bývalým pivovarem jsou dvě povodí odkanalizovaná samostatně do čerpacích stanic splašků a odtud přečerpávána do kanalizační sítě hlavního povodí. 

   Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Individuálně jsou likvidovány odpadní vody v septicích (2 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v bezodtokových jímkách (3 %).


   Projektované parametry:
   EO 2070
   Q = 450 m3/DEN, BSK5 124,2 kg/den

   Odtok:

   BSK5 = 18,3 mg/l
   NL = 20,7 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 679 m3/den a BSK5 = 124,2 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace.

   Skládá se z:

   • Strojně stírané česle a drapák písku od Fontana,
   • lapák písku,
   • oběhová aktivace - oxidační příkop, dosazovací nádrž (2 ks),
   • měrný objekt,
   • čerpací stanice vratného kalu a čerpací stanice dešťových přívalů,
   • kalová pole,
   • uskladňovací nádrž.

   V roce 2006 byla původní technologie doplněna o strojní česle a lis shrabků, drapák štěrku - všechno od  Fontana (přítok).

   Zahuštěný kal se odváží k odvodnění na ČOV Litoměřice.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný Parshallův žlab do Ohře.
   Vlastní kanalizaci s čištěním odpadních vod má firma ZEPOS a Bohušovická mlékárna.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Bohušovicích nad Ohří je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,570 km, čímž budou odkanalizováni všichni obyvatelé. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 60 m.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Současně s dostavbou kanalizace bude nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod.

   V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební řízení, která řeší zkapacitnění přívodní stoky A v celkové délce 271 m (nově položeno 251m DN 900 a 20 m DN 1200) na ČOV a technologické úpravy na ČOV:

   • Výměnu strojně stíraných česlí
   • Nový návrh těžení písku z prostoru před česlemi
   • Rekonstrukci elektroinstalace
   • Zkapacitnění čerpací stanice

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT.003/1/K ČOV Bohušovice nad Ohří PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 003/1 ČSOV Bohušovice n.O- bytovky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 003/2 ČSOV Bohušovice n.O- ČD PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Bohušovice nad Ohří ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Bohušovice nad Ohří PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  29 943,0 39 552,0 69 495,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0017683/14/ŽP/JBa MŘ EMCO
  12. 3. 2014
  Litoměřice MULTM/0023811/18/ŽP/BHo E - 3 Stavební povolení Bohušovice n.O. přeložka závlah
  4. 4. 2018