Bohušovice nad Ohří - CZ042.3506.4205.0087.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bohušovice nad Ohří

  Číslo obce PRVKUK 0087
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0087
  Kód obce 564591
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0087.01 Bohušovice nad Ohří 00666 6661
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bohušovice nad Ohří leží v otevřené krajině jižně od Litoměřic na levém břehu Ohře. Jedná se o městečko s 2240 trvale žijícími obyvateli, s penzionem s 13 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná z rodinných domků a panelových domů. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 148 – 157 m n. m a její území spadá do Přírodního parku Dolní Poohří. Území náleží do povodí řeky Ohře. Obcí protéká Ohře, nachází se zde celkem 5 vodních nádrží. Výrazný rozvoj se nepředpokládá, pouze mírný nárůst obyvatel. V současné době je připravena výstavba celkem 60 bytů. Ve městě je pracovní příležitost ve službách, drobných provozech a v závodech:
   ZOPOS – výroba krmných směsí, sklad obilí
   TOROKO – zelenina a ovoce
   KONUS – výroba hořčice
   autoservis
   zemědělská prvovýroba
   Dále v Bohušovických mlékárnách, které jsou na katastrálním území Brňany.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 238 2 252 2 276 2 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 2 238 2 252 2 276 2 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 132 2 168 2 230 2 300 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Bohušovice nad Ohří jsou zásobovány ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.8), provozní části Litoměřice–jih. Vodovod Litoměřice-jih zásobuje: Želetice, Mlékojedy, Terezín, Bohušovice, České Kopisty, Počáply, Trávčice, Nové Kopisty, Brňany, Brozany, Nučničky, Hrdly, Dolánky. Jmenované sídelní lokality náleží do vodovodního tlakového pásma vodojemu Třeboutice 2x 650 m3 (212,56 / 208,14). Původní hlavní zásobní řad (DN 300, 250, 200) je převeden přes silniční most v Litoměřicích na levý břeh Labe, dále pokračuje přes Želetice, Mlékojedy, Nové Kopisty, Terezín do Bohušovic, Brňan a Brozan. Pro zlepšení tlakových poměrů v koncových částech byl vybudován druhý zásobní řad DN 200 z vodojemu Třeboutice převedený shybkou přes Labe u Českých Kopist. Veden je přes Počáply a Trávčice do Bohušovic, kde je propojen na původní systém.
   V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná kompletní zásobní síť v celé obci s připojením 95 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Podstatný podíl odběru pitné vody činí MLÉKÁRNY BOHUŠOVICE (cca 600 m3/den). Závod má vybudovanou vlastní akumulaci 700 m3, kterou vyrovnává nerovnosti odběrů.

   Vlastní užitkové vodovody s odběrem vody z řeky Ohře má závod ZEPOS Bohušovice a Mlékárny Bohušovice (Brňany).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Bohušovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu všech azbestocementových řadů.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 969 1 982 2 231 2 255 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Bohušovicích nad Ohří je vybudovaná síť jednotné kanalizace (K-LT.003-J.C) z betonových, PVC trub DN 300 – 1000 a z trub neurčeného profilu, která odvádí odpadní vody na ČOV Bohušovice. Stoková síť řeší odkanalizování a likvidaci splašků z téměř celé obce (88 %) a je gravitační. U závodu Sdružení zemědělců a pod bývalým pivovarem jsou dvě povodí odkanalizovaná samostatně do čerpacích stanic splašků a odtud přečerpávána do kanalizační sítě hlavního povodí. Výtlačný řad z čerpací stanice u závodu Sdružení zemědělců je DN 200, z kameninových trub hrdlových, výtlačný řad z čerpací stanice pod bývalým pivovarem je DN 100, z PVC trub. Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Individuelně jsou likvidovány odpadní vody v septicích (10 %) s přepady zaústěnými do povrchových vod a v bezodtokových jímkách (2 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Bohušovice nad Ohří do recipientu Ohře v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, odbor životního prostředí – vodní hospodářství, dne 12.1.2004, pod čj. ŽP/4394/03-Ba:
   Q = 230 000 m3/r
   CHSK = 60 mg/l
   BSK5 = 20 mg/l
   NL = 25 mg/l
   N-NH4 = 15 mg/l
   Platnost rozhodnutí do 12/2012.

   Projektované parametry:
   EO 2070
   Q = 7,86 l/s = 247 873 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 182 mg/l
   NL = 207 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 18,3 mg/l
   NL = 20,7 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 1669
   Q = 6,3 l/s = 198 324 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 412 mg/l
   BSK5 = 184 mg/l
   NL = 186 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 29 mg/l
   BSK5 = 5 mg/l
   NL = 8,0 mg/l
   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Qkap. = 679 m3/den a BSK5 = 124,2 kg/den pracuje na principu nízko zatěžované aktivace s úplnou stabilizací kalu, bez primární sedimentace. Jedná se o čistírnu odpadních vod osvědčeného typu oxidační příkop.
   Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizací přes přívalovou komoru (čerpací stanici dešťových vod) na mechanický stupeň čistírny. V přívalové komoře jsou osazeny ručně stírané česle šířky 60 cm na přítoku splaškových vod do čistírny a česle na přítoku přívalových dešťových vod v šířce 10 m. Součástí tohoto objektu je i podélný lapák písku o rozměrech 80 x 130 cm.
   Přečerpávání dešťových vod do odtoku zajišťují čtyři čerpadla SSK o výkonu Q = 300 l/s.
   Odpadní vody se předčišťují na ručně stíraných česlích se světlostí mezi česlicemi 3 cm a ve vertikálním lapáku písku LPV 800.
   Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na první část biologického stupně čistírny, kterou tvoří oxidační příkop. Provzdušňování aktivační směsi a její pohyb v nádrži zajišťují čtyři aerační válce (v současnosti jsou v provozu pouze dva). Směs odpadní vody a aktivovaného kalu se odvádí přes regulační šachtu do dvojice vertikálních dosazovacích nádrží 6 x 6 m, které slouží k separaci kalu.
   Část kalu se vrací z dosazovací nádrže zpět do oxidačního příkopu a přebytek se přečerpává do kalového sila, které slouží k zahuštění a skladování kalu. Zahuštěný kal se odváží k odvodnění na ČOV Litoměřice.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny přes měrný Venturiho žlab do Ohře.
   Vlastní kanalizaci s čištěním odpadních vod má firma ZEPOS a Bohušovická mlékárna. ČOV mlékárny byla v devadesátých letech rekonstruována, její max. denní průtok je 576 m3.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí s oddělením dešťových vod do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Bohušovicích nad Ohří je uvažováno s dostavbou jednotné kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,570 km, čímž budou odkanalizováni všichni obyvatelé. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 délky 60 m.
   Po ukončení dostavby a uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.
   S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.
   Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.
   Současně s dostavbou kanalizace bude nutno provést rekonstrukci čistírny odpadních vod. Rekonstrukce čistírny spočívá ve změně způsobu provzdušňování aktivační směsi v oxidačním příkopu. Stávající aerační válce budou nahrazeny jemnobublinnými aeračními elementy, dodávku vzduchu pro elementy budou zajišťovat nově instalovaná dmychadla.

   V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební řízení, která řeší zkapacitnění přívodní stoky A v celkové délce 271 m (nově položeno 251m DN 900 a 20 m DN 1200) na ČOV a technologické úpravy na ČOV:

   • Výměnu strojně stíraných česlí
   • Nový návrh těžení písku z prostoru před česlemi
   • Rekonstrukci elektroinstalace
   • Zkapacitnění čerpací stanice

   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT.003/1/K Bohušovice nad Ohří PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 003/1 Bohušovice nad Ohří - bytovky PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 003/2 Bohušovice nad Ohří ČD PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Bohušovice nad Ohří ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa