Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.04 Zahořany 18190 181901
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vilémov - Zahořany leží jihozápadně od města Kadaně v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 290 - 295 m n.m. Zástavba vesnickými domy je rozptýlená. Obcí protéká místní vodoteč, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Na území obce jsou tři menší rybníky. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 47 45 43 42
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 46 46 47 45 43 42
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   29 31 34 28 31 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Zahořany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.69. Zdrojem vody je VDJ Radonice 2x150 m3 (366,30 / 363,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice.
   Z VDJ Radonice vede voda do obce Vilémov a odtud dále do Zahořan. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d90 v délce 381 m. Předpokládaná realizace po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Zahořanech není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 20% obyvatel, 70% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem a 10% do septiků s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou vsakovány přímo do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní splaškové vody budou čištěny individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory