Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.04 - stav 2004

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.04 Zahořany 18190 181901
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vilémov - Zahořany leží jihozápadně od města Kadaně v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 290 - 295 m n.m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Zástavba vesnickými domy je rozptýlená. Obcí protéká místní vodoteč, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Na území obce jsou tři menší rybníky. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 47 48 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 46 46 47 48 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 31 34 39 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Zahořany jsou napojeny na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.69). Z vodojemu Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.) vede voda potrubím PVC DN 150 do obce Vilémov a odtud dále potrubím PVC DN 100 do Zahořan.
   Na vodovod je napojeno 63% obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se počítá s dokončením rozvodné vodovodní sítě a připojením dalších obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Zahořanech není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 20% obyvatel s odvozem na pole, 70% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem a 10% do septiků s odtokem do povrchových vod.
   Dešťové vody jsou vsakovány přímo do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní splaškové vody budou čištěny individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 460,0 460,0

  Mapa