Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.03 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.03 Vinaře 18223 182231
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vilémov - Vinaře leží jihozápadně od města Kadaně v nadmořských výškách 290 - 300 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél komunikace. Obcí protéká Hasnický potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Na jih od obce je Vinařický rybník o rozloze 7,0 ha a na návsi požární nádrž (0,09 ha). Obec se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Ráz obce je zemědělský. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 46 46 48 46 44 43
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 46 46 48 46 44 43
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   46 46 47 35 35 35
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vinaře je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Vinaře M-CV.025. Zdrojem vody je VDJ Vinaře 1x40 m3 (333,00 / 331,00 m n.m.), který je zásobován z prameniště Vinaře. Majitelem a provozovatelem je obec Vilémov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d110 v délce 837 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vinaře předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 025/1 VDJ Vinaře VDJ.CV 025/1 40 40 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 025/1 ZD Vinaře ZD.CV 025/1 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Vinařích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 10% obyvatel a 90% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní splaškové vody budou likvidovány individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 043,0 0,0 4 043,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory