Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.02 Blov 18222 182222
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vilémov - Blov leží na jih od města Kadaně v nadmořských výškách 300 - 320 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél komunikace. Obcí neprotéká žádný potok, pouze občasné vodoteče, které tečou do Vinařického potoka, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO Střední Poohří. Na jih od obce je rybník Podkova o rozloze 12,0 ha. Ráz obce je zemědělský. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 61 72 69 66 65
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 58 61 72 69 66 65
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   58 61 67 69 66 65
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Blov M-CV.026. Zdrojem vody je VDJ Blov 1x 10 m3 (326,00 / 324,00 m n. m.), který je zásobován vodou z jímací studny prameniště Blov. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Vilémov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu. Ve výhledu se předpokládá na základě hydrogeologického průzkumu výstavba nových zdrojů o vydatnosti cca 0,5 l/s, které nahradí stávající provizorní zdroje.

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d90 v délce 580 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 026/1 VDJ Blov VDJ.CV 026/1 10 10 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 026/1 ZD Blov ZD.CV 026/1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.CV 026/1 ČS Blov CS.CV 026/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh vrty - výstavba podle HGP PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Blov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 30% obyvatel a 70% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí, případně vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odpadní splaškové vody budou čištěny individuálně pomocí samostatných domovních čistíren nebo septiky se zemním filtrem.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  100,0 0,0 100,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory