Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.01 Vilémov 18189 181897
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vilémov leží jihozápadně od města Kadaně v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 288 - 305 m n.m. Jedná se o obec do 450 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká potok Liboc, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj. Výhledově se počítá s postavením 40 rodinných domků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 440 453 476 500 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 440 453 476 500 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   418 433 460 490 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vilémov je napojena na skupinový vodovod (OP-SK.CV.001.68). Z vodojemu Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.) vede voda potrubím PVC DN 150 a odbočkou DN 100 do obce Vilémov. Rozvody po obci jsou DN 100,80.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se počítá s rozšířením vodovodní sítě potrubím DN 80 v délce 1117 m a DN 100 v délce 931 m a vybudováním přípojek pro novou zástavbu (40 RD).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/43 VDJ Radonice VDJ.CV 001/43 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   220 228 240 250 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vilémov má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.031-S.C). Kanalizace je ukončena vybudovanou ČOV CINIS 450 EO. Projektovaná kapacita je 67,5 m3 /den, to je 0,8 l/s.

   Jakost vyčištěné vody:
   BSK5 prům. 20 mg/l
   CHSK prům. 40 mg/l
   NL prům. 18,3 mg/l

   Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Liboc. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 50% obyvatel, 35% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním, 10% do bezodtokových jímek s vyvážením na pole a 5% do DČOV s odtokem do vodoteče.
   Kanalizace je v majetku obce Vilémov, která je rovněž provozovatelem.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se ve Vilémově počítá s vybudováním ČS splašků a výtlaku DN 100 v délce 40 m do stoky vedoucí na ČOV a dále s rozšířením kanalizační sítě v místech nové zástavby (stavba 40 RD) – potrubí DN 300 v délce 1254 m. Bude nutná i rekonstrukce ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 031/1/K ČOV VILÉMOV PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Vilémov PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vilémov 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Vilémov 2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  321,0 3 721,0 4 042,0

  Mapa