Vilémov - CZ042.3503.4204.0086.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vilémov

  Číslo obce PRVKUK 0086
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0086
  Kód obce 563439
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0086.01 Vilémov 18189 181897
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Vilémov leží jihozápadně od města Kadaně v zemědělské oblasti v nadmořských výškách 288 - 305 m n.m. Zástavba je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká potok Liboc, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 440 453 437 420 404 394
   přechodně bydlící 0 0 7 7 7 7
   celkem 440 453 444 427 411 401
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   418 433 460 427 411 401
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vilémov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.68. Zdrojem vody je VDJ Radonice 2x150 m3 (366,30 / 363,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice.
   Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d90 v délce 2120 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vilémov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/43 VDJ Radonice VDJ.CV 001/43 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   220 228 240 210 203 197
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vilémov má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.031-S.C). Součástí kanalizační sítě je jedna ČSOV. Kanalizace je ukončena vybudovanou ČOV CINIS 450 EO. Projektovaná kapacita je 67,5 m3 /den, to je 0,8 l/s.

   Odtok z ČOV je zaústěn do potoka Liboc. Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny gravitačně.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 50% obyvatel, 35% odvádí splaškové vody do septiků se vsakováním, 10% do bezodtokových jímek a 5% do DČOV s odtokem do vodoteče.
   Kanalizace je v majetku obce Vilémov, která je rovněž provozovatelem.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově se dle územního plánu ve Vilémově počítá s vybudováním ČSOV a výtlaku DN 100 v délce 40 m do stoky vedoucí na ČOV a dále s rozšířením kanalizační sítě v místech nové zástavby.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 

    

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 031/1/K ČOV VILÉMOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Vilémov PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Vilémov 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Vilémov 2 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 129,0 0,0 12 129,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory