Benešov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0010.01 - stav 2007

 1. Obec

  Benešov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0010
  Kód obce 562351
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0010.01 Benešov nad Ploučnicí 40757 407577
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Benešov n. Pl. leží jihovýchodně od Děčína v údolí řeky Ploučnice a potoka Bystrá, v nadmořské výšce 185,00 – 260,00 m n. m. Jedná se o obec s cca 4000 trvale žijícími obyvateli a s ubytovacími zařízeními s 80 lůžky. Zástavba je soustředěná převážně podél vodních toků, převládá bydlení individuální v rodinných domech, v západní části obce se sídlištní zástavbou. Jižně od obce protéká Fojtovický a Dolský potok. V zástavbě obce se nachází rybník a koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   V obci má sídlo několik provozoven: BENAR a.s., Českolipská 282 – textilní průmysl (300 zaměstnanců), INTERKOV s.r.o., Děčínská 32 – výroba kancelářských potřeb (400 zam.), DYPA s.r.o., Nádražní ul. – papírenský průmysl (50 zam.), HUDYPRODUCTION, Nádražní 286- výroba sportovních potřeb (75 zam.), KOVO s.r.o., Družstevní 261-kovovýroba (35 zam.), ENVIG-BRONSWERK s.r.o., Děčínská 288- zásobníky na tlakové nádoby (100 zam.),
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 991 4 041 4 125 4 210 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 3 991 4 041 4 125 4 210 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 869 3 944 4 071 4 210 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Benešov n. Pl. je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Benešov n.Pl. – Dolní Habartice (SK-006) vodovodem SK-006.1. V obci se využívají podzemní zdroje vody, a to jak zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrty s čerpáním vody ze zdroje a přívod vody z Dolních Habartic.
   Do VDJ Cihelní – nový 1200 m3 (236,10 m n.m. - terén) je přivedena voda ze zdroje Pod Ovesnou a voda z vrtu Sídliště.
   Do VDJ Cihelní – starý 200 m3 (236,10 m n. m. - terén) je přivedena voda z pramene Groman a voda z Dolních Habartic. Voda z těchto vodojemů je svedena potrubím DN 150 do obce. Na potrubí DN 200 je připojen zdroj Pivovarské studny – v současné době mimo provoz.
   Do VDJ Vilová - starý 100 m3 (238,00/234,70 m n.m.) a Vilová - nový 100 m3 (238,00/234,70 m n.m.) je přivedena voda ze zdrojů Koněvova a vrt U benzinky a odtud do obce. U vodojemů je ATS na 1 l/s pro spotřebiště Táborský vrch.
   Do VDJ Nad hřbitovem 25 m3 (ter. 255,70 m n.m.) je přivedena voda ze zdroje Wolkerova a odtud do obce.
   Do VDJ Valkeřický – nový 50 m3 (ter. 245,68 m n.m.) je přivedena voda z prameniště Mlatce a odtud do spotřebiště.
   Do VDJ Valkeřice – starý 15 m3 (ter. 241,54 m n.m.) je přivedena voda ze zdroje Valkeřická. Tento zdroj je v současné době mimo provoz.
   Vodojemy jsou v jednotném tlakovém pásmu a lze je vzájemně propojovat, kromě VDJ Nad hřbitovem a VDJ Valkeřický – Nový. Tak lze získat náhradní zásobování v případě odstavení některého ze zdrojů.
   Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující, kvalita vody odpovídá vyhlášce 376/2000 Sb.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Není v budoucnu uvažováno s jeho dalším rozšířením, pouze případné rozšíření pro novou zástavbu a postupná rekonstrukce cca 15% sítí.
   Vzhledem návrhu v  územnímu plánu Benešova nad Ploučnicí, výstavba silnice I/13, by mohlo dojít k ohrožení jakosti a vydatnosti zdrojů pro SK Benešov nad Ploučnicí. Doporučená náhrada, by byla možná připojením na SK Děčín. To by znamenalo vybudování přivaděče z Děčína v délce cca 6,0 km s napojením na přivaděč z Hřenska do Děčín. Vybudování přivaděče by vznikla možnost připojení dalších obcí na SK Děčín. Jsou to zejména obce Dolní Habartice, Horní Habartice a Markvartice. Navrhovaná výstavba po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Případně je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.DC 006/4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/7 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/6 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 006/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí ČS s PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Děč PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Vilov ZD.DC 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Vilov ZD.DC 001/12 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Pivov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Wolke PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí Vilov ZD.DC 070/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 920 1 946 1 987 3 370 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V současné době jsou v Benešově n. Pl. provozovány dva kanalizační systémy:

   1. Jednotný kanalizační systém (K-DC.32-J.C) zakončený mechanicko-biologickou ČOV (1600 EO), typu Kherova kalová kapsa vel. III v kovovém provedení. ČOV je vybavena havarijním obtokem, ručně stíranými česlemi, horizontálním lapákem písku a rozdělovací šachtou. Aerace je prováděna kartáči typu Kessener. Měření množství nátoku odpadních vod je zajištěno Thomsonovým přepadem.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s.Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice
   Rozhodnutí o vypouštění :
   Č.j.: VLHZ 3202/81/235/Lat/Z, vydal OÚ Děčín RŽP
   Platné povolení k vypouštění vydáno : 4.10.1996
   Limity: 1950 EO, Q = 120 450 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   pH
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   m
   p
   m
   p

   -
   -
   -
   40
   -
   40

   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient:: Ploučnice
   Odkanalizovaná část města Benešov n. Pl. – Sídliště má 1920 napojených obyvatel ze zástavby panelových domů, několika přilehlých rodinných domů, základní školy, místní restaurace, plynové kotelny a podniku Narva Bel s.r.o. Tato kanalizace je gravitační a nejsou na ní napojeni žádní význační znečišťovatelé. Na tuto kanalizaci je napojeno 48% obyvatel.

   1. Jednotná kanalizace s částečným mechanickým předčištěním v septicích. Skládá se ze 17 samostatných kanalizačních větví s vlastními výustními objekty, které ústí do recipientů Fojtovického potoka, toku Bystré a Ploučnice. Kanalizace je v celé délce gravitační a podle umístění je rozdělena na kanalizační systémy:

   Kanalizaci - střed (K-DC.33-J.N), 13 výustí do vodoteče
   Kanalizaci – U Benaru (K-DC.34-J.N), 3 výusti do vodoteče
   Kanalizaci – U hřbitova (K-DC.35-J.N), 1 výust do vodoteče
   Na tyto kanalizace je napojeno 48% obyvatel a 5 DČOV, na které je napojeno 0,7% obyvatel.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín (3,3% obyvatel).
   Vlastní průmyslovou ČOV má firma INTERKOV s.r.o. (60 EO) a BENAR (6200 EO).

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a část pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Původně dle projektové dokumentace k UR z roku 1994 se v blízkosti stávající ČOV uvažovalo s výstavbou nové ČOV (2500 EO).
   Na základě rozhodnutí investora, po zpracování vodohospodářské studie odkanalizování Města Benešov nad Ploučnicí - z roku 2001 firmy SVIS Ústí n.L., která řešila odkanalizování města ve dvou variantách, bude do roku 2005 místo nové ČOV vybudována čerpací stanice s přečerpáním odpadních vod na ČOV Děčín - Boletice a zrušení stávající ČOV v Benešově n. Pl.
   Odpadní vody budou z města Benešov nad Ploučnicí odváděny na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod do města Děčína systémem gravitační kanalizace a výtlakem na kterém jsou umístěny 3 přečerpávací stanice odpadních vod (2x ČSOV 20 l/s a 1x ČSOV 35 l/s), které rozdělují kanalizační výtlak na 4 úseky označené V-1, V-2, V-3 a V-4. Kanalizační výtlaky jsou navrženy z HDPE 160 x 9,1. Kanalizační výtlak V-1 v délce 900 m, V-2 v délce 1300 m, V-3 navržen v délce 2300 m a V-4 v délce 1450 m.
   První ČSOV pro Benešov n. Ploučnicí je navržena v místě stávající ČOV. Z důvodu omezení nákladů stavby je čerpací stanice a k ní příslušné objekty navrženy tak, aby bylo možné stávající nádrže využít. Trubní rozvody v areálu čerpací stanice bude nutné vybudovat nové. První nádrž stávající ČOV bude přestavěna na oddělovací komoru s hrubým předčištěním. Navrhujeme použít samočinné ručně stírané česle. Druhá a třetí komora bude propojena, stávající nádrže budou sloužit jako ztracené bednění a do vzniklého prostoru bude vestavěna dešťová zdrž vybavená vyplachovací klapkou. Nově navržená ČSOV bude nadzemní s nadzemní částí strojovny a podzemní jímkou.
   Stávající stoky a stávající domovní přípojky budou v místech, kde je navržena nová kanalizační stoka, do této stoky přepojeny. Po dokončení stavby je třeba seznámit obyvatele s nutností oddělení splaškových a dešťových vod u jednotlivých nemovitostí a se způsobem napojení splašků na kanalizaci pro veřejnou potřebu s odstranění septiků, aby došlo k maximálnímu omezení množství balastních vod čerpaných na ČOV Děčín.
   Dále je nutné postupně rekonstruovat kanalizační síť ve městě Benešov nad Ploučnicí. Ideálním řešením by byla výstavby nové pouze splaškové kanalizace s postupným přepojováním na navržený systém.
   Navrhovaná kapacita doplnění stávající stokové sítě výstavbou stok a zařízení:
   DN 300 až 500 dl.3,0 km, 2 x ČSOV 12 l/s s OK a 4x ČSOV 5 l/s s výtlačným potrubím DN 50 až 100 dl. 1,0km. Možnost připojení cca 80% obyvatel.
   Z ekonomických důvodů se předpokládá realizace dalších investic až po roce 2015. Jedná se o výstavbu stok DN 250 až 400 dl. 1,7 km a 3x ČSOV s výtlačným potrubím DN 100 dl. 110 m.
   Dostavba kanalizační sítě umožní celkové napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu pro cca 97% obyvatel. U zbývajících cca 3% obyvatel zůstane i nadále individuelní likvidace splaškových vod.

   Původním záměrem SVS a.s. bylo podchycení odpadních vod vypouštěných jednotlivými kanalizačními výustmi do vodotečí Ploučnice a Bystrá. Tyto měly být čerpány do kanalizačního systému města Děčína a čištěny na tamní ČOV Boletice. Trasa plánovaného výtlaku byla v průběhu územního řízení z majetkoprávních důvodů shledána jako neprůchodná. Z tohoto důvodu bylo nezbytné se vrátit k myšlence rekonstrukce a rozšíření ČOV Benešov.

   V listopadu 2005 byla zpracována dokumentace pro územní řízení na akci „Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod. Objednatelem dokumentace byla firma SVIS s.r.o. Ústí nad Labem a zpracovatelem Ing. Robert Klement, Žatec.
   Stávající ČOV v Benešově nad Ploučnicí sestává ze tří paralelních linek VHS III, kalové hospodářství nemá. V současné době se na ČOV čistí splaškové vody od 1920 obyvatel. Město Benešov nad Ploučnicí má v současné době 4043 obyvatel a tomu odpovídající služby a podnikání. Po rekonstrukci čistírny a úpravách a rozšíření kanalizace bude možné jimi produkované splaškové vody řádně likvidovat. Nová čistírna bude zřízena v sousedství stávající čistírny, která bude po realizaci nové čistírny zrušena.
   Čistírna bude sestávat z mechanického předčištění situovaného do stavebního objektu, čerpací stanice a biologické části sestávající ze dvou paralelních linek vestavěných do monobloku společně s kalovým hospodářstvím.
   Pro novou čistírnu bude provedena rekonstrukce elektropřípojky. V areálu čistírny bude zřízena nová obslužná komunikace a areál bude nově oplocen.
   V listopadu 2006 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Benešov nad Ploučnicí – odkanalizování a čištění odpadních vod“ firmou Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o., Ústí nad Labem, Ing. J. Tavodová.

   V současné době jsou odpadní vody likvidovány na stávající ČOV v západní části Benešova. Tato projektová dokumentace řeší odkanalizování města Benešov a odvedení splašků na novou kapacitní ČOV ve stávajícím místě.

   Stavba se nalézá ve městě Benešov nad Ploučnicí z větší části na pravém břehu řeky Ploučnice. Čistírna odpadních vod je navržena na výjezdu z města směrem na Děčín. Trasa kanalizačních stok a výtlaků ve městě Benešov nad Ploučnicí je navržena tak, aby umožnila odkanalizování centrální oblasti města.
   Z důvodu svažitého terénu ve městě směrem k řece Ploučnici jsou nově navrhované kanalizační stoky umístěny v dolní části města. Tyto kanalizační stoky jsou navrhovány jako splaškové a odvádějí odpadní vody do čerpacích stanic odpadních vod, odkud jsou tyto vody čerpány do hlavní kmenové stoky. Do kmenové stoky v ulici Děčínská budou dočasně přepojeny stávající stoky z levé strany kanalizace přes nově vybudované odlehčovací komory do doby vybudování splaškových stok v oblasti sídliště a sousední zástavby). Po dokončení dalších etap kanalizace budou tyto odlehčovací komory vyřazeny z provozu.

   Čistírna odpadních vod – stručný popis navrhovaného řešení
   Nová čistírna odpadních vod bude zřízena na p.p.č. 366/5 a na oddělené části parcely 366/1 obě v k.ú. Benešov nad Ploučnicí.
   Čistírna bude sestávat z odlehčovací komory, mechanického čištění situovaného do stavebního objektu, čerpací stanice a biologické části sestávající ze dvou paralelních linek vestavěných do monobloku společně s kalovým hospodářstvím.
   Odpadní vody natékající do prostoru čistírny jsou ze stávající šachty za oplocením přivedeny do nové odlehčovací komory, Z ní do čistírny škrtící trať (kapacitní potrubí DN 238 mm délky 7,4 m umožňující maximální nátok 120 l/s). Vody, které při srážkách čistírna nebude schopna pojmout budou odtékat odlehčovací stokou DN 500. Před nátokem do odlehčovací stoky jsou instalovány ruční česle s průlinou 60 mm.
   V čistírně natečou odpadní vody přes mechanické čištění sestávající z lapáku štěrku, ručních česlí, strojních česlí a vertikálního lapáku písku. V objektu mechanického čištění budou dále lis na shrabky a separátor písku. Produkované odpady (písek a odvodněné shrabky) budou krátkodobě shromažďovány v kontejnerových nádobách 770 l před objektem.
   Mechanicky vyčištěná voda bude natékat do čerpací jímky osazené čerpadly 1+1 každé o hydraulickém výkonu 24 l/s s frekvenčním měničem. Čerpací režim bude řízen v závislosti na výšce hladiny v jímce snímané ultrazvukovým snímačem. Řídící automatika bude prostřednictvím frekvenčního měniče udržovat hladinu ve stále stejné úrovni. Protože minimální čerpací výkon je cca 8,6 l/s, bude docházet v době minimálních přítoků při dosažení vypínací hladiny k vypínání čerpadla a při dosažení provozní hladiny opět k jejich zapínání. Čerpadla se budou v denních cyklech střídat, při poruše jednoho z čerpadel samočinně naběhne čerpadlo v záloze a informace o poruše bude signalizována.
   Při nátoku srážkových vod přesahujících výkon čerpadla (24,0 l/s) dojde k odtoku nadlimitního množství mechanicky vyčištěné vody obtokem biologického stupně.
   Voda bude do biologického stupně (monoblok s dvěmi paralelními linkami) převáděna tlakovým potrubím DN 125. Mezi denitrifikačními nádržemi je rozdělovací objekt pro řízené rozdělení nátoků do obou čistírenských linek. Obsah denitrifikačních nádrží je promícháván ponornými míchadly. Homogenizovaná směs obsahující aktivační kal odteče přelivem do nitrifikačních nádrží. Na dně aktivačních nádrží je instalován pevný systém s jemnobublinnými aeračními elementy. Voda z nitrifikace dále natéká do vestavěné dosazovací nádrže tvaru komolého jehlanu s oblými úžlabími s odtokovým žlabem s předřazenými nornými stěnami a možností výškové rektifikace. Vyčištěná voda z každé linky odtéká potrubím DN 200, odtoky se v zemi vedle monobloku spojí v jedno potrubí zaústěné do spojné a vzorkovací šachty Š2 zřízené na obtoku biologického stupně. Množství vody proteklé čistírnou (mechanickým stupněm) bude měřeno v Parshallově žlabu P4 umístěném v šachtě před zaústěním vyčištěné vody do odlehčovací stoky. Zaústění potrubí vyčištěné vody je v šachtě Š3 přizpůsobené k odběru vzorků vyčištěné vody.
   V monobloku jsou dále zahušťovací nádrž a dva kalojemy. Tyto nádrže jsou vybaveny středněbublinnou aerací umožňující zvýšit obsah sušiny v kalu a zajišťují aerobní stabilizaci kalu. Kalová voda z kalojemů i zahušťovací nádrže bude odčerpávána lehkými ponornými čerpadly dle potřeby do rozdělovacího objektu. Do rozdělovacího objektu jdou dále zaústěna i potrubí vratného kalu a alternativně i plovoucího znečištění. Zahuštěný kal ze zahušťovací nádrže je dle potřeby přečerpáván do uskladňovacích nádrží (kalojemů). Zahuštěný kal z kalojemů bude odvážen k dalšímu zpracování cisternovými vozy na ČOV do Děčína.
   V dmychárně umístěné v objektu hrubého předčištění jsou instalována dvě jednootáčková dmychadla doplněná o frekvenční měnič umožňující plynulou regulaci dodávky tlakového vzduchu v závislosti na množství kyslíku v nitrifikaci a mamutová čerpadla. Další dmychadlo bude sloužit k  provzdušňování zahušťovací nádrže a kalojemů. Vzduch pro dmychadla bude nasáván v hale mechanického čištění, tím bude vytvářen nízký podtlak a minimalizováno šíření zápachu z mechanického čištění do okolí.
   Objekty stávající čistírny budou vyjma šachty na přítoku a části odlehčovací stoky postupně zlikvidovány a vodní dílo stávající ČOV bude zrušeno. Po dobu výstavby nové čistírny zůstanou v provozu dvě stávající linky VHS III a odstaveny a zlikvidovány budou teprve po uvedení nové čistírny do zkušebního provozu.

   Kanalizace - stručný popis navrhovaného řešení:
   Kanalizační stoky jsou navrženy z trub kameninových hrdlových glazovaných v profilech DN 250-500mm.
   Výtlačná potrubí jsou navržena z HDPE 110 x 10 mm.
   Bezpečnostní přepady z ČSOV 1, ČSOV2, ČSOV4 a z ČSOV 5 jsou z korug.PVC v profilu DN 300.
   Odlehčovací stoky od jednotlivých OK jsou navrženy z trub kameninových hrdlových glazovaných DN 500 mm, škrtící trať z potrubí hrdlového kameninového glazovaného DN 200 mm.
   Potrubí kanalizačního výtlaku pod Ploučnicí od ČSOV 5 bude provedeno řízeným protlakem s použitím vrtného zařízení do skály (MUD motor)
   Kanalizační přípojky jsou kameninové hrdlové glazované DN150mm.
   Pod Ploučnicí + náhonem bude kanalizační výtlak M-5 proveden řízeným protlakem, budou protlačena 2 potrubí souběžně.
   Na stoce A-4 mezi šachtami Š7 (km 0,213) a Š9 (km0,295) bude proveden protlak kameninového potrubí DN300.
   Přeložka vodovodu v délce 27 m je navržena z PVC110.

   Výstavba kanalizace ve městě Benešov nad Ploučnicí je rozdělena do 5 stavebních objektů.
   SO 01 tvoří stavba ČOV.
   SO 02 tvoří stavba kmenové stoky A, stavba přepojení stávajících stok včetně objektů na nich ( OKA 1, OKA 2, OKA 3, OKA 4, škrtící a odlehčovací stoky )
   SO 03 stoky A-1, A-1-1, A-1-2, A-1-3, A-1-4, A-1-5, A-1-51, A-2-část1, A-2-1, A-2-2, A-2-3, kanalizačních výtlaků M-1 a M-2 a Čerpacích stanic 1,2, včetně bezpečnostních přepadů elektropřípojek
   SO 04 stoky A-4, A-4-1, A-2-část2 , A-4-2, kanalizační výtlak M-4 a čerpací stanice 4, včetně bezpečnostního přepadu a elektropřípojky, přeložka vodovodu v délce 27 m.
   SO 05 stoka A-5, ČSOV 5 včetně bezpečnostního přepadu a elektropřípojky, kanalizační výtlak M-5
   TABULKA STOK

   SO
   stoka
   Materiál,
   profil
   délka /m/
   počet přípojek

   A

   1086
   DN150 - 59

   odlehčovací stoka od OK A1
   K 500
   46


   škrtící trať od OK A1
   K 200
   K 400
   26 19

   02
   škrtící trať od OK A2
   K 200
   24


   škrtící trať od OK A3
   K 200
   25


   škrtící trať od OK A4
   K 200
   19


   A-1
   K 300
   71
   DN150 - 41 ks


   K 400
   359
   DN200 - 2 ks

   A-1-1
   K 300
   10


   A-1-2
   K 300
   22


   A-1-3
   K 250
   104
   DN150 - 5 ks

   A-1-4
   K 250
   70
   DN150 - 5 ks

   A-1-5
   K 300
   39
   DN150 - 4ks DN250 - 1 ks
   03
   A-2 - část 1
   K 300
   169
   DN150 - 13 ks

   A-2-1
   K 250
   120
   DN150 - 11 ks

   A-2-2
   K 250
   95
   DN150 - 11 ks

   A-2-3
   250
   48
   DN150 - 3 ks

   M-1
   HDPE 110x10
   238


   M-2
   HDPE 110x10
   134


   bezpečnostní přepad od ČSOV 1
   PVC 300
   7


   A-4
   300
   305+4
   DN150 - 13 ks

   A-4-1
   250
   196
   DN150 - 11 ks
   04
   A-2 - část 2
   250
   358
   DN150 - 21 ks

   A-4-2
   250
   217
   DN150 - 10 ks

   M-4
   HDPE 110x10
   301 + 7


   bezpečnostní přepad od ČSOV 4
   PVC 300
   19


   A-5
   300
   110

   05
   M-5
   HDPE 110x10
   176 zdvojeno


   bezpečnostní přepad od ČSOV 5
   PVC 300
   18

   CELKOVÁ DÉLKA STOK A VÝTLAKŮ:            4 442 m
   Město Benešov nad Ploučnicí požaduje vyřešit odkanalizování i levobřežní části města.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  ČOV Stav COV.DC 032/1/K Benešov nad Ploučnicí nová PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh Benešov nad Ploučnicí 3 - Boženy Němcové PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí 1 - Nerudova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí 5 - hřiště PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí 2 - Pod Ostrým PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí 4 - Palackého PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí 6 Bezručova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Benešov nad Ploučnicí Nádražní PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Nábřežní p543/3 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí nová ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Děčínská u čp.32 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Děčínská p108/5 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Nerudova čp.307 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Sokolovská čp.118 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Žižkova p23/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Kamenná u čp.33 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Českolipská čp.470 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Bezručova p244/4 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Nádražní p407 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Nerudova čp.526 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Komenského p87/1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Palackého čp.138 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - Divišova čp.195 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Benešov nad Ploučnicí - V Benaru, u p1042 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  17 595,0 8 280,0 25 875,0

  Mapa