Benešov nad Ploučnicí - CZ042.3502.4202.0010.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Benešov nad Ploučnicí

  Číslo obce PRVKUK 0010
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0010
  Kód obce 562351
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0010.01 Benešov nad Ploučnicí 40757 407577
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Benešov n. Pl. leží jihovýchodně od Děčína v údolí řeky Ploučnice a potoka Bystrá, v nadmořské výšce 185,00 – 260,00 m n. m. Zástavba je soustředěná převážně podél vodních toků, převládá bydlení individuální v rodinných domech, v západní části obce se sídlištní zástavbou. Jižně od obce protéká Fojtovický a východně bystřina Bystrá. V zástavbě obce se nachází rybník a koupaliště. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
   V obci zanikla provozovna BENAR a.s., Českolipská 282 – textilní průmysl (300 zaměstnanců), INTERKOV s.r.o., Děčínská 32 – výroba kancelářských potřeb (400 zam.), zánik provozovny DYPA s.r.o., Nádražní ul. – papírenský průmysl (50 zam.), HUDYPRODUCTION, Nádražní 286- výroba sportovních potřeb (75 zam.), KOVO s.r.o., Družstevní 261-kovovýroba (35 zam.), ENVIG-BRONSWERK s.r.o., Děčínská 288- zásobníky na tlakové nádoby (100 zam.),
   Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 3 991 4 041 3 877 3 672 3 499 3 376
   přechodně bydlící 0 0 2 2 2 2
   celkem 3 991 4 041 3 879 3 674 3 501 3 378
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 869 3 944 4 071 3 674 3 501 3 378
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Benešov n. Pl. je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Benešov n.Pl. – Dolní Habartice (ZD.DC.006/8) vodovodem DC-006.6. V obci se využívají podzemní zdroje vody, a to jak zářezy a jímky s gravitačním odběrem, tak i vrty s čerpáním vody ze zdroje a přívod vody z Dolních Habartic.

   Do VDJ Cihelní – nový 1300 m3 (236,10 m n.m. - terén) je přivedena voda Z ČS Benešov n. P- Sídliště, ze zdroje Ovesná a z Grohmannova pramene

   Do VDJ Cihelní – starý 200 m3 (236,10 m n. m. - terén) je přivedena voda z Dolních Habartic. Voda z těchto vodojemů je svedena potrubím DN 150 do obce. Na potrubí DN 200 je připojen zdroj Pivovarské studny – v současné době mimo provoz.

   Do VDJ Vilová - starý 100 m3 (238,00/234,70 m n.m.) a Vilová - nový 100 m3 (238,00/234,70 m n.m.) je přivedena voda z prameniště Vilová a z vrtu Benešov n/P- Vilová

   Do VDJ Valkeřický – nový 50 m3 (ter. 245,68 m n.m.) je přivedena voda z prameniště Mlatce a odtud do spotřebiště.

   Vodojemy jsou v jednotném tlakovém pásmu a lze je vzájemně propojovat, kromě VDJ Valkeřický – Nový. Tak lze získat náhradní zásobování v případě odstavení některého ze zdrojů.

   Ve městě je cca 15 km rozvodných řadů z materiálu ocel DN 80, litina DN 50,80,100,125,150, PE De 25, 40, 63, 90, 110, 160 a PVC De 90, 110, 160, 200, 225. Na vodovod je napojeno 97% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující, kvalita vody odpovídá vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění.

   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k návrhu v  územnímu plánu Benešova nad Ploučnicí, výstavba silnice I/13, by mohlo dojít k ohrožení jakosti a vydatnosti zdrojů pro SK Benešov nad Ploučnicí. Doporučená náhrada, by byla možná připojením na SK Děčín. To by znamenalo vybudování přivaděče z Děčína v délce cca 6,0 km s napojením na přivaděč z Hřenska do Děčín. Vybudování přivaděče by vznikla možnost připojení dalších obcí na SK Děčín. Jsou to zejména obce Dolní Habartice, Horní Habartice a Markvartice. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Případně je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající vodovodní sítě.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS PIVOVARSKÁ ČS PIVOVARSKÁ PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Benešov n/P- sídliště ČS Benešov n/P- sídliště PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Benešov n/P-Valk. nový VDJ Benešov n/P-Valk. nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Benšov n/P- Cihelní star VDJ Benšov n/P- Cihelní starý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Benešov n/P-Vilová nový VDJ Benešov n/P-Vilová nový PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Benešov n/P-Vilová starĂ VDJ Benešov n/P-Vilová starý PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav PK Benešov n/P Valkeřická PK Benešov n/P Valkeřická PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Oves ZD Benešov n/P- Oves PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Matce ZD Benešov n/P- Matce PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- sídliště ZD Benešov n/P- sídliště PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Valkeřice ZD Benešov n/P- Valkeřice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Děčínská ZD Benešov n/P- Děčínská PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Vilová 1 ZD Benešov n/P- Vilová 1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- pod Oves ZD Benešov n/P- pod Oves PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Grohmanů ZD Benešov n/P- Grohmanů PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice přivaděč PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/12 Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Benešov n/P- Pivovars ZD Benešov n/P- Pivovars PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 006/1,2 Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 006/3 Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 070/1 Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice přivaděč PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Dolní Habartice přivaděč PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 920 1 946 1 987 2 830 3 501 3 378
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V současné době  je v Benešově n. Pl. provozován jeden kanalizačnÍ systém:

   1. Jednotný kanalizační systém (K-DC.32-J.C) je zakončený mechanicko-biologickou ČOV ( 4000 EO). Technologie čištění je založena na nízko zatěžované aktivaci. V provozu jsou dvě samostatné paralelní linky tvořené nitrifikací s předřazenou denitrifikací, dosazovací nádrží a uskladňovací nádrží kalu v jednom monobloku.

   Přebytečný kal je odvážen na ČOV Děčín- Boletice k dalšímu zpracování. Měření množství nátoku odpadních vod je zajištěno Prashallovým žlabem P4.

   Na tento systém je napojeno 77% obyvatel.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice

   Projektované hodnoty: 4000 EO, Q =  686 m3/den, 250 390 m3/rok

   Recipient:: Ploučnice

   Zbývající obyvatelé odvádí splaškové vody do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Děčín.

   Vlastní průmyslovou ČOV má firma INTERKOV s.r.o. (60 EO) a BENAR (6200 EO).

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a část pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo je vsakována do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC002026 - "Benešov n.P. - odstranění kanalizačních výustí DC35,DC36,DC146 " je uvažováno s dobudování 2 179 m kanalizace DN 400. Dále ČSOV3 (4 l/s) a výtlak z materiálu HDPE DN 80 v délce 443,5 m k odstranění výusti DC35, k odstranění výusti č. DC36 je navrženo svedení splašků na ČSOV 2 (4 L/S) výtlačným řadem z materiálu PE DN 80 v délce 276,5 m. Odstranění výusti DC146 bude vybudována ČSOV1 (5 l/s), výtlak HDPE DN 80 v délce 340 m. Výstavba je navržena v letech 2020-2021.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CSOV.DC 032/6 CSOV.DC 032/6 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CSOV.DC 032/7 CSOV.DC 032/7 PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 032/1/K ČOV Benešov nad Ploučnicí nová PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CSOV.DC 032/8 Benešov n.P. 3-Boženy Němcové PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/1 ČS Benešov n.P. 1 - Nerudova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/2 ČS Benešov n.P. 5 - hřiště PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/3 ČS Benešov n.P. 2 - Pod Ostrým PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/4 ČS Benešov n.P. 4 - Palackého PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/5 ČS Benešov n.P. 6 - Bezručova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 032/1 ČS Benešov n.P. - Nádražní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov nad Ploučnicí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. Děčínska PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. Děčínská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. Nerudova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n.Pl.-Sokolovská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. - Žižkov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Benešov n. Pl. - Kamenná PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl.-Českolipska PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl.-Bezručova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - Nádražní PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - Nerudova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - Komenského PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - Palackého PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - Divišova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Benešov n. Pl. - V Benaru PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 24 162,0 24 162,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory