Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.05 - stav 2004

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.05 Vitčice 17801 178012
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Vitčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 288 - 297 m n.m. Jedná se o obec do 70 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,2 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení.
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 62 58 52 47 - - -
   přechodně bydlící 4 4 4 4 - - -
   celkem 66 62 56 51 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 58 52 47 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vitčice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.71). Na potrubí DN 200 mezi obcemi Mašťov a Radonice je odbočka DN 150 a přes přerušovací jímku 5 m3 (323,00/321,16 m n.m.) je voda vedena do obce Podlesice a dále do Vitčic.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
       

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový, bez provozních problémů. S rozšířením se uvažuje jen v místech případné nové zástavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vitčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 90% obyvatel s odvozem na pole a 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem.
   Současně s novým vodovodem byla položena dešťová kanalizace DN 250 zaústěná do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vitčice je zpracována dokumentace na kanalizaci a ČOV. Samostatná ČOV se navrhuje - oxidační příkop. Realizace po roce 2015.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Vitčice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Vitčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 958,0 2 958,0

  Mapa