Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.05 Vitčice 17801 178012
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Vitčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 288 - 297 m n.m. Zástavba rodinnými domy a zemědělskými objekty je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,2 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 62 58 78 67 64 63
   přechodně bydlící 4 4 8 8 8 8
   celkem 66 62 86 75 72 71
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 58 52 45 47 51
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vitčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.71. Zdrojem vody je VDJ Mašťov 100+250 m3 (425,00 / 421,70 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Na řadu mezi obcemi Mašťov a Radonice je odbočka a přes VDJ Podlesice PK 1x5 m3 (323,00 / 321,16 m n.m.) je voda vedena do obce Podlesice a dále do Vitčic. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


       

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován ve většině zástavby. Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení na dostavbu vodovodních řadů  - PE d32 v délce 230 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vitčice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vitčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Podbořany – 90% obyvatel a 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem.
   Současně s novým vodovodem byla položena dešťová kanalizace DN 250 zaústěná do potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vitčice je zpracována projektová dokumentace pro novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod (oxidační příkop). Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod případně výstavbou domovních čistíren odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Podbořany. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Vitčice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Vitčice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  504,0 0,0 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory