Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.04 - stav 2004

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.04 Široké Třebčice 17799 177997
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Široké Třebčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 260 - 285 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky je ve středu obce soustředěná a po okrajích rozptýlená podél komunikací. Obcí protéká Třebčický potok, v dolní části obce jsou dva rybníky (o rozloze 0,40 a 0,45 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Ráz obce je zemědělský, část využívaná k rekreačnímu bydlení.
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 88 87 87 87 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 98 97 97 97 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   88 87 87 87 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Široké Třebčice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.72). Z vodojemu Přeskaky 500 m3 (319,20/316,20 m n.m.) vede voda potrubím DN 150 přes obec Račetice do obce Široké Třebčice. Vodovod je z roku 1991 - 1992.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Širokých Třebčicích je v současnosti vybudovaný nový vodovod. S rozšířením se uvažuje jen v místech případné nové zástavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Široké Třebčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 100% obyvatel s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Širokých Třebčicích se výhledově počítá s vybudováním splaškové kanalizace a ČOV. Realizace po roce 2015.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Široké Třebčice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Široké Třebčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 447,0 4 447,0

  Mapa