Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.03 - stav 2004

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.03 Podlesice 17798 177989
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Podlesice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 290 - 310 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená. Na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,037 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. Jeden zemědělský statek je nadále využíván pro zemědělskou výrobu.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 58 58 59 61 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 65 65 66 68 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   58 58 59 61 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Podlesice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.70). Na potrubí DN 200 mezi obcemi Mašťov a Radonice je odbočka DN 150 a přes přerušovací jímku 5 m3 (323,00/321,16 m n.m.) je voda vedena potrubím DN 150 do obce.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu. S rozšiřováním vodovodní sítě se nepočítá.
   V zadání stavby pro obce Nové Třebčice, Veliká Ves a Vitčice je i vybudování zemního vodojemu na místě přerušovací jímky pro obec Podlesice. Vodojem je navržen o objemu 150 m3, s max. hl. na kótě 326,0 m n.m. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav OP-SK-CV. 001.70 VDJ Podlesice PK VDJ.CV 001/44 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   49 49 50 55 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Část obce Podlesice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.032-S.C) z potrubí DN 300. Odpadní splaškové vody jsou odváděny na ČOV CNP 20. V části obce jsou odpadní vody likvidovány v bezodtokových jímkách – 16% s odvozem na pole. Jeden objekt má vlastní MČOV.
   Vlastníkem ČOV je obec Veliká Ves a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.9.2003 pod č.j.: ŽP-Rü/2466/03
   Limity: Q = 9 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   43
   -
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost o prodloužení.

   Mechanicko - biologická čistírna CNP 20, kde biologický stupeň pracuje na principu aktivace a současného odstraňování různých forem dusíku a celkového fosforu. Biologický stupeň čištění je tvořen aktivačními nádržemi, vybavenými aeračními elementy. Na odtoku je umístěno ponorné odtokové čerpadlo. Součástí čistírny je kalojem na uskladnění přebytečného kalu.

   Základní projektové kapacitní parametry:
   Qh [l/s]: 0,34        
   Qr [m3/rok]: 10 950    
   Počet připojených EO (dle BSK5): 133        
   BSK5 [mg/l]: 400        

   V roce 2003 bylo na čistírnu odpadních vod připojeno 5 ekvivalentních obyvatel.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV je zaústěn do Třebčického potoka. Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 84% obyvatel. Majitelem kanalizace je obec Veliká Ves a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je nová a s jejím rozšiřováním se nepočítá.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Podlesice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Podlesice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 184,0 184,0

  Mapa