Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.03 Podlesice 17798 177989
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Podlesice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 290 - 310 m n.m. Zástavba rodinnými domy je rozptýlená. Na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,037 ha), hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. Jeden zemědělský statek je nadále využíván pro zemědělskou výrobu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 58 58 60 67 64 63
   přechodně bydlící 7 7 10 10 10 10
   celkem 65 65 70 77 74 73
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   58 58 59 64 64 63
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Podlesice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.70. Zdrojem vody je VDJ Mašťov 100+250 m3 (425,00 / 421,70 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Na řadu mezi obcemi Mašťov a Radonice je odbočka a přes VDJ Podlesice PK 1x 5m3 (323,00 / 321,16 m n.m.) je voda vedena do obce. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/44 VDJ Podlesice PK VDJ.CV 001/44 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   49 49 50 57 55 54
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Část obce Podlesice má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.032-S.C) z kameninového a PVC potrubí v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,12 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel, 15% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek. Jeden objekt má vlastní MČOV.

   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

   Majitelem kanalizace je obec Veliká Ves a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Odpadní splaškové vody jsou odváděny na ČOV Podlesice. Kapacita je 30 m3/den. ČOV navržena na 133 EO.

   Mechanicko - biologická čistírna CNP 20, kde biologický stupeň pracuje na principu aktivace a současného odstraňování různých forem dusíku a celkového fosforu. Biologický stupeň čištění je tvořen aktivačními nádržemi, vybavenými aeračními elementy.  Součástí čistírny je kalojem na uskladnění přebytečného kalu. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Odtok z ČOV je zaústěn do Třebčického potoka

   Základní projektové kapacitní parametry:
   Qh [l/s]: 0,34        
   Qr [m3/rok]: 10 950              
   BSK5 [mg/l]: 400

      3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná a s jejím rozšiřováním se nepočítá.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 032/1/K Podlesice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Podlesice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory