Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.02 Nové Třebčice 17797 177971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Nové Třebčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 286 - 293 m n.m. Zástavba z rodinných domů a zemědělských usedlostí, které se staly střediskem zemědělské výroby (v současné době stagnuje), je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,07 ha) a jeden rybník na kraji obce o rozloze 0,16 ha, hydrologicky náležející do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 30 26 24 24
   přechodně bydlící 5 5 10 10 10 10
   celkem 27 27 40 36 34 34
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 19 19
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena z oblastního vodovodu Přísečnice. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250m3 (319,20 / 316,20 m n.m.) přes rozvodnou síť obce Široké Třebčice. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu rozvodných řadů v celkové délce 635 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Třebčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Nové Třebčice je zpracována dokumentace na kanalizaci a ČOV. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce  2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Podbořany případně v domovních čistírnách odpadních vod.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nové Třebčice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Nové Třebčice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 007,0 0,0 5 007,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory