Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.02 - stav 2004

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.02 Nové Třebčice 17797 177971
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Veliká Ves - Nové Třebčice leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 286 - 293 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba z rodinných domů a zemědělských usedlostí, které se staly střediskem zemědělské výroby (v současné době stagnuje) je rozptýlená. Obcí protéká Třebčický potok, na návsi je jeden rybník přeměněný na betonovou požární nádrž (0,07 ha) a jeden rybník na kraji obce o rozloze 0,16 ha, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Část obce v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 23 25 - - -
   přechodně bydlící 5 5 5 5 - - -
   celkem 27 27 28 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nové Třebčice nemají v současnosti vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně (studny - 14 ks).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Nových Třebčicích je vypracována projektová dokumentace ve stupni zadání stavby na vodovodní sítě a prodloužení vodovodu DN 150 z Podlesic do části obce Vitčice (již hotovo) a do Nových Třebčic – potrubí DN 80 v délce cca 1,0 km. V souběhu s vodovodem bude položena i kanalizace DN 300. Předpokládaná doba výstavby po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Třebčice nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Nové Třebčice je zpracována dokumentace ve stupni zadání stavby na kanalizaci a ČOV. Předpokládaná doba výstavby po roce 2105.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Nové Třebčice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Nové Třebčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 534,0 1 530,0 8 064,0

  Mapa