Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.01 Veliká Ves 17800 178004
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Veliká Ves leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 274 - 280 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Dubá II, jsou zde dva rybníky o rozloze 1,2 ha, hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce je v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. Zemědělské usedlosti jsou využívány pro zemědělskou výrobu (sušička, výrobna tvarovaných krmiv).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 38 39 64 51 49 48
   přechodně bydlící 7 7 10 10 10 10
   celkem 45 46 74 61 59 58
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   3 9 20 50 49 48
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veliká Ves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.80. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250 m3 (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice.
   Z VDJ Přeskaky vede voda potrubím přes obec Račetice a Široké Třebčice do obce Veliká Ves. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení na stavbu vodovodních řadů - PE d90 v délce 186 m a PE d63 v délce 719 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Veliká Ves nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní splaškové vody jsou zachytávány v bezodtokových jímkách – 80 % obyvatel s odvozem na ČOV Podbořany.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

   Ve vlastnictví obce je stávající čistírna odpadních vod, na kterou je napojen obecní bytový dům (20% obyvatel) a areál místního zámku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec Veliká Ves je zpracována projektová dokumentace pro novou kanalizaci s napojením na stávající čistírnu odpadních vod pro obecní bytový dům.  Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod případně výstavbou domovních čistíren odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Podbořany. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Veliká Ves PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 3 PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Veliká Ves - rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory