Veliká Ves - CZ042.3503.4204.0085.01 - stav 2004

 1. Obec

  Veliká Ves

  Číslo obce PRVKUK 0085
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0085
  Kód obce 563412
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0085.01 Veliká Ves 17800 178004
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Veliká Ves leží v jižním cípu okresu Chomutov v rovinatém území pod Doupovskými vrchy v nadmořských výškách 274 - 280 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel se 7 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Dubá II, je zde jeden rybník o rozloze 1,2 ha, hydrologicky obec náleží do povodí Ohře. Část obce je v menší míře využívaná k rekreačnímu bydlení. Zemědělské usedlosti jsou využívány pro zemědělskou výrobu (sušička, výrobna tvarovaných krmiv).
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 38 39 41 43 - - -
   přechodně bydlící 7 7 7 7 - - -
   celkem 45 46 48 50 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 9 20 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci byl vybudován nový vodovod prodloužením řadu ze Širokých Třebčic potrubím DN 80 (OP-SK.CV.001.80). Rozvody po obci jsou DN 63. V současné době je malé procento napojených obyvatel – zámeček, obecní dům a výtokový stojan.
   Na vodovod je napojeno 8% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový, bez provozních problémů, zvýšení počtu napojených obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Veliká Ves nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní splaškové vody jsou zachytávány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec Veliká Ves je zpracována projektová dokumentace ve stupni zadání stavby na místní kanalizační síť a samostatnou ČOV. Realizace po roce 2015.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Veliká Ves PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČSOV 3 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 200,0 2 200,0

  Mapa