Vejprty - CZ042.3503.4204.0084.03 - stav 2004

 1. Obec

  Vejprty

  Číslo obce PRVKUK 0084
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0084
  Kód obce 563404
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0084.03 Výsada 40805 408051
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vejprty – Výsada leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou republikou Německo v nadmořských výškách 790 - 800 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty a ubytovacím zařízením (5 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká Hraniční potok (Polava), hydrologicky náleží do povodí Flöhy a zasahuje do CHOPAV Krušné hory.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 13 10 6 3 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 23 20 16 13 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   13 10 6 3 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod Vejprty (SK-CV.012.3) přes VDJ V České Hamry 2 x 150 m3 (798,19/795,39 m n.m.). Vodojem je za spotřebištěm.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Výsada je zásobní síť dostatečná. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá. Na řadech bude nutné provést rekonstrukce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/5 VDJ V. České Hamry VDJ.CV 012/5 2x150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Výsada nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 6,5 km. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a nízký počet stálých obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Výsada se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.
   Po vybudování kanalizace České Hamry – Vejprty bude obec na tuto kanalizaci připojena.
   Realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa