Vejprty - CZ042.3503.4204.0084.02 - stav 2004

 1. Obec

  Vejprty

  Číslo obce PRVKUK 0084
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0084
  Kód obce 563404
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0084.02 České Hamry 02254 22543
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vejprty - České Hamry leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou republikou Německo v nadmořských výškách 795 - 830 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale bydlících obyvatel se 17 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (110 lůžek). Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Bílá voda, v západní části se vlévá do Hraničního potoka (Polava), hydrologicky náleží do povodí Flöhy a území zasahuje do CHOPAV Krušné hory.
   Obec České Hamry se bude rozvíjet jako rekreační sídelní útvar při zachování podílu trvalého bydlení.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný nárůst v oblasti turistického ruchu (agroturistika).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 55 55 56 58 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 145 145 146 148 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   55 55 56 58 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je napojena na skupinový vodovod Vejprty (SK-CV.012.2) přes VDJ V České Hamry 2 x 150 m3 (798,19/795,39 m n.m.) potrubím DN 150, 80. Vodojem je za spotřebištěm.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Českých Hamrech je nutno dobudovat vodovodní řady DN 80 v délce 510 m směrem na Kovářskou a pro tuto část obce vybudovat VDJ 75 m3.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec České Hamry nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 7 km. Jedná se o území s řídkou zástavbou a malým podílem stálých obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci České Hamry se uvažuje s vybudováním splaškové kanalizace DN 300 v délce 4,8 km, kterou budou splaškové vody odváděny na ČOV Vejprty. Realizace po roce 2015.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  127,0 3 765,0 3 892,0

  Mapa