Vejprty - CZ042.3503.4204.0084.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vejprty

  Číslo obce PRVKUK 0084
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0084
  Kód obce 563404
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0084.02 České Hamry 02254 22543
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Vejprty - České Hamry leží na jih od města Vejprt u hranic se Spolkovou republikou Německo v nadmořských výškách 795 - 830 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Bílá voda, v západní části se vlévá do Hraničního potoka (Polava), hydrologicky náleží do povodí Flöhy a území zasahuje do CHOPAV Krušné hory.
   Obec České Hamry se bude rozvíjet jako rekreační sídelní útvar při zachování podílu trvalého bydlení.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 55 55 55 53 51 50
   přechodně bydlící 90 90 0 0 0 0
   celkem 145 145 55 53 51 50
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   55 55 56 53 51 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec České Hamry je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vejprty SK-CV.012 vodovodem SK-CV.012/2. Zdrojem vody je VDJ V České Hamry 2 x 150 m3 (798,19 / 795,39 m n.m.), který je zásobován vodou z prameniště Háj u Loučné.
   Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci České Hamry předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec České Hamry nemá vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s odvozem na ČOV Vejprty – 7 km. Jedná se o území s řídkou zástavbou a malým podílem stálých obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Vejprty.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  31 684,0 0,0 31 684,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 1301/ZPZ/13/D-03.3 Vejprty - společné náměstí - opevnění břehu POlavy
  2. 9. 2013