Vejprty - CZ042.3503.4204.0084.01 - stav 2018

 1. Obec

  Vejprty

  Číslo obce PRVKUK 0084
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0084
  Kód obce 563404
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0084.01 Vejprty 17757 177571
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Vejprty leží v severozápadním cípu okresu Chomutov u hranic se Spolkovou republikou Německo v nadmořských výškách 715 - 840 m n.m. Jedná se o obec do 3300 trvale bydlících obyvatel s 95 rekreačními objekty a ubytovacími zařízeními (119 lůžek). Zástavba městského charakteru bytovými a panelovými domy je soustředěná, po okrajích rozptýlená (rodinné a rekreační domy) podél místních komunikací, trati ČD a podél státní hranice. Obcí protéká Hraniční potok (Polava) a Panenský potok, hydrologicky náleží do povodí Flöhy a zasahuje do CHOPAV Krušné hory. V centru města a podél Hraničního potoka jsou rozmístěné průmyslové podniky: K+M, Koestler, DUNO, Tricota a Belet.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, menší rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreační (turistika, agroturistika), kde se bude i nadále zachovávat stávající převažující forma individuálních rekreačních chalup.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 3 268 3 247 3 212 3 177 - - -
   přechodně bydlící 300 300 300 300 - - -
   celkem 3 568 3 547 3 512 3 477 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 104 3 119 3 143 3 177 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Vejprty jsou zásobovány ze skupinového vodovodu (SK-CV.012.1). Vodárenská soustava Vejprtska je rozdělena na čtyři tlaková pásma podle čísel vodojemů, a to vodojem II - Vejprty 1000 m3 (777,16/773,39 m n.m.), VDJ III - 50 m3 (817,02/813,97 m n.m.), VDJ IV Nové Zvolání 150 m3 (851,55/848,25 m n.m.) a VDJ V České Hamry - 300 m3 (798,19/795,39 m n.m.). Soustavou jímacích zářezů a sběrných jímek je voda dopravována gravitací do jednotlivých akumulačních nádrží vodojemů.
   Přívod do VDJ V České Hamry přichází přes obec České Hamry a ve vodojemu je voda nadržována plovákovým systémem pro zvýšení tlaku v obci České Hamry. Z vodojemu V je voda přiváděna zásobním řadem OC 150 přes obec Nové Zvolání. V Novém Zvolání je čerpací stanice, která v době nedostatku vody dočerpává vodu do systému Nové Zvolání.
   Přívod do vodojemu IV Nové Zvolání je veden na kótě 848,0 m n.m. Vodojem má obsah 150 m3.
   Přepad z vodojemu IV Nové Zvolání je napojen na zásobní řad v ul. Košťálova.
   Vodojem II Vejprty je hlavním vodojemem pro největší tlakové pásmo s největším počtem zásobovaných obyvatel. Součástí vodojemu je ČS pro VDJ III.
   Vodojem III je pro třetí tlakové pásmo pro výše položenou zástavbu.
   Samostatné jímání je v obci Vejprty pro ulice Jiráskova a S.K. Neumanna a další jímání pro ulice Zátiší, Nerudova a část ulice Husova.
   Vodovod byl uváděn do provozu od roku 1920 - 1932.
   Na vodovod je napojeno 95% obyvatel. Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obslužný vodárenský systém spolehlivě plní požadovanou funkci sídla. Zásobní síť byla v roce 1970 z části rekonstruována. Postupně v letech 2005 - 2014 bude rekonstrukce dokončována včetně rekonstrukce jímacích zařízení. V rozvodné síti by mohla být prodloužena některá okrajová vedení s ohledem na novou zástavbu.
   Horní tlakové pásmo s vodojemem č. III bude posíleno o nový akumulační prostor o obsahu 100 m3. Nová vystélka přivaděče 40/30 a repase ovládacích a uzavíracích prvků.
   V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje je zahrnuto propojení SV Karlovy Vary – SV Vejprtsko potrubím DN 300 v délce 3,03 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 012/1 ČS Vejprty CS.CV 012/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/2 VDJ Vejprty 2 VDJ.CV 012/2 2x300+2x200m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/3 VD.J Vejprty 3 VDJ.CV 012/3 50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 012/4 VDJ Vejprty IV. Nové Zvolání VDJ.CV 012/4 2x75m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ VDJ Vejprty Nouzov VDJ.CV 012/15 - mimo provoz 1x50 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.CV 012/20 ČS Vejprty - Ovocná CS.CV 012/20 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 778 2 762 2 891 2 860 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Vejprty mají vybudovanou jednotnou kanalizační síť (K-CV.044-J.C). Síť je postupně budována, převážně z betonového potrubí DN 300 - 600. Hlavní kmenový sběrač je ukončen mechanicko - biologickou čistírnou odpadních vod v prostoru pod nádražím v blízkosti státních hranic u Polavského potoka.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Vejprty do hraničního vodního toku Polava v ř. km 1,6 v množství a kvalitě dle následujících údajů vydalo svým Rozhodnutím Ministerstvo životního prostředí 8. 3. 2000 pod čj. 830/83/00-Ing.Polj.-UL
   Platnost rozhodnutí do 31.12. 2005

   Q = 350 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   70
   110
   25
   45
   22
   45
   15
   30
   25
   40
   -
   -

   ČOV Vejprty je mechanicko - biologická se strojním odvodněním kalu. Odpadní voda přitéká k jemně stíraným samočistícím česlím a dále odtéká do vertikálního lapače písku s mamutkou. Pak odtéká do štěrbinové nádrže, která je rozdělena na dvě nádrže a dále do čerpací šachty, která v případě potřeby slouží také jako oddělovací objekt. Z této šachty je voda čerpána na biofiltr a na mikrobublinnou aktivaci v poměru 1 : 3. Voda z biofiltru přitéká na aktivaci a dále do dosazovacích nádrží, ze kterých je čerpán vratný kal zpět do aktivace a přebytečný kal je vypouštěn do vyhnívací nádrže. Vyčištěná voda přepadá přes hrany a teče do měrného objektu a do potoka Polava.

   štěrbinová nádrž: 10 x 10 m - 300 m3
   aktivace: 4 x 13 x 5 m - 220 m3
   biofiltr: průměr 12 m - 280 m3
   dosaz. nádrže (4): 5,4 m - 253 m3

   Projektovaná kapacita:
   Q = 1830 m3/den
   BSK5 = 462 kg/den
   7700 obyvatel

   Skutečné zatížení:
   Q = 870 m3/den
   BSK5 = 462 kg/den
   7700 obyvatel

   Vyprodukovaný kal se odváží na skládku do Vejprt.
   Odtok z ČOV je zaústěn do Polavského potoka (Hraniční). Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel. 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 5% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV.
   Určité části města nejsou napojeny na kanalizační síť. Nové Zvolání nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci, pouze dešťovou kanalizaci z betonového potrubí DN 200, 300 zaústěnou do Hraničního potoka.
   Kanalizace je v provozu od roku 1926, poslední rekonstrukce v roce 1970.
   V rámci 7 700 EO se čistí odpadní vody cca 5 400 EO města Bärenstein.
   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, část dešťových vod je odváděna po povrchu do Hraničního potoka.
   Kanalizace a ČOV je v majetku Svazku obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Postupně dobudovat kanalizační síť v okrajových částech města a v místech nové zástavby.
   Pro odkanalizování navrhuje RPI využití stávající dešťové kanalizace takto:

   1. Pod nádražím za propustkem postavit oddělovací komoru a kanalizačním řadem DN 300 v délce 200 m přivést odpadní vodu do šachty před ČOV
   2. Dešťovou kanalizaci v ul. E. Krásnohorské připojit na kanalizaci v ul. Písečnické řadem DN 300 v délce 300 m
   3. V Nerudově ul. podchytit stávající dešťové kanalizace a po odlehčení dešťové vody splašky svést nebo přečerpat do kanalizace v Tylově ul.
   4. Odkanalizování Vejprt – osady Nové Zvolání je navrženo čistě tlakovou kanalizací. Tlaková kanalizace je založena na principu tlakové dopravy odpadních vod. Provozní tlak v systému je vyvozován domovními čerpacími stanicemi odpadních vod, které jsou umístěny u každé nemovitosti. Domovní čerpací stanice odpadních vod jsou podružnými výtlaky napojeny na stoky tlakové kanalizace.
    Páteřní stokou bude stoka dl. 3,5 km, která začíná v ul. Horská a pokračuje ulicemi Kollárova, Alšova a Pivovarská ke křižovatce s ulicemi Nerudova, Husova a Zátiší, kde bude zaústěna do stávající gravitační kanalizace. Na páteřní stoku jsou dále napojeny boční větve v celkové délce 1,8 km. Plánované stoky jsou v profilech PE 50 – PE 110. 
   5. Rozšíření a modernizace ČOV:

   Rozšíření ČOV si vyžádá rozšíření štěrbinové nádrže o 50% stávající kapacity, včetně vyřešení stírání plovoucích nečistot z nové i stávajících štěrbinových nádrží. Hrubé předčištění doplnit u česlí o transportér a kontejner na odstraňování shrabků. Stávající aktivační nádrž doplnit další aktivací vestavěnou do stávajícího biofiltru po jeho vyprázdnění. Vestavěná válcovitá aktivace by byla obklopena dosazovací nádrží. Ke dvěma dmychadlům dodat třetí jako rezervu, pro stálý provoz dvou. Provést výměnu a úpravu míchacího zařízení v uskladňovací nádrži a výměnu čerpadel pro odpadní vodu a kal.
   ČOV Vejprty bude čistit též obsahy vyvážené z žump a z lokalit, které nebudou mít ani ve výhledu napojení na ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV Vejprty U kurtu PRVK/2020
  ČOV Stav ČOV Vejprty PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV Vejprty U benziny PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Vejprty PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 835,0 2 270,0 6 105,0

  Mapa