Rokle - CZ042.3503.4204.0083.05 - stav 2004

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.05 Želina 14068 140686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Želina se nachází jihovýchodně od Kadaně v těsné návaznosti na město, u pravého toku řeky Ohře, v nadmořských výškách 376 - 388 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 5 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou zástavbu, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Část obce Želina s kostelem nad obcí tvoří neoddělitelnou součást městské památkové rezervace Kadaně. Obec tvoří rekreační předpolí města Kadaně svojí návazností na zahrádkářské kolonie na břehu Ohře.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 18 19 21 23 - - -
   přechodně bydlící 13 13 13 13 - - -
   celkem 31 32 34 36 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 19 21 23 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Želina je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.48) přes vodojem Kadaň PK II. do vodojemu Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.) přes dvě redukční šachty. Na ocelovém potrubí DN 400 je jedna odbočka DN 80 směrem ke kostelu a druhá do vlastní obce (DN 80).
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Rokle a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod v Želině je nový z roku 1998 a je realizován na celý rozsah zástavby.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Želina nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle urbanistické studie rekreačního využití okolí údolní nádrže Nechranice se v Želině výhledově navrhuje vybudovat splašková kanalizace s biologickou ČOV. Pro výhledovou zástavbu v Želině bude možno uvažovat se společnou čistírnou odpadních vod pro skupinu devíti domků (US pro rozvoj obce Rokle).
   Předpokládaná doba realizace po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 826,0 826,0

  Mapa