Rokle - CZ042.3503.4204.0083.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.05 Želina 14068 140686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Želina se nachází jihovýchodně od Kadaně v těsné návaznosti na město, u pravého toku řeky Ohře, v nadmořských výškách 376 - 388 m n.m. Jedná se o rozptýlenou zástavbu, hydrologicky náleží do povodí Ohře. Část obce Želina s kostelem nad obcí tvoří neoddělitelnou součást městské památkové rezervace Kadaně. Obec tvoří rekreační předpolí města Kadaně svojí návazností na zahrádkářské kolonie na břehu Ohře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 18 19 47 45 43 42
   přechodně bydlící 13 13 0 0 0 0
   celkem 31 32 47 45 43 42
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 19 21 24 29 34
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želina je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.48. Zdrojem vody je VDJ Kadaň II, který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Želina nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu


   V obci Želina se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.   

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/58628/2010 Stavební povolení, nakládání
  4. 10. 2010
  Ústecký kraj 1656/ZPZ/16/SC-39.2 TR Hradec u Kadaně - zmena povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod
  21. 6. 2016
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014