Rokle - CZ042.3503.4204.0083.04 - stav 2004

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.04 Nová Víska u Rokle 14066 140660
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Nová Víska u Rokle se nachází jihovýchodně od Kadaně poblíž Nechranické přehrady v nadmořských výškách 313 - 317 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 17 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou zástavbu podél místní komunikace. Obcí protéká místní potok, hydrologicky náleží do povodí. Obec má ráz rekreačního bydlení s ohledem na blízký břeh Nechranické přehrady.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 21 19 16 14 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 71 69 66 64 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   21 19 16 14 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Nová Víska u Rokle je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.50) přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 200 do Rokle, Hradce a dále potrubím DN 80 do Nové Vísky. Rozvod po obci je potrubím DN 63.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je obec Rokle a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je nový, v dobrém stavu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Nová Víska u Rokle nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle urbanistické studie rekreačního využití okolí údolní nádrže se v Nové Vísce u Rokle výhledově navrhuje vybudovat splašková kanalizace z trub DN 300 v délce 1350 m s biologickou ČOV pro 313 EO s dočištěním na kořenové čistírně. Předpokládaná doba realizace po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 328,0 5 328,0

  Mapa