Arnoltice - CZ042.3502.4202.0009.01 - stav 2004

 1. Obec

  Arnoltice

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0009
  Kód obce 562343
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0009.01 Arnoltice 00043 434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na sever od Děčína v nadmořských výškách 330 – 365 m n. m. Jedná se o obec s cca 300 trvale žijícími obyvateli s 70 objekty využívanými pro rodinnou rekreaci a ubytovacími zařízeními s 30 lůžky. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě malé vodní nádrže – rybník Arnoltovice sloužící i jako požární nádrž a koupaliště na hranici s obcí Růžová. Protéká zde místní potok, východně na rozhraní obce a chatové zástavby protéká Suchá Kamenice. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a leží v ochranné pásmu vodního zdroje.
   Předpokládá se mírný rozvoj. V obci jsou podmínky pro rozvoj rekreace, drobného zemědělství a lesnictví. Předpokládá se výstavba 10 RD v jihovýchodním cípu obce a na vytypovaných parcelách uvnitř kompaktní zástavby. Rozšíření individuelní rekreace o dalších 10 chat a stávající ubytovací zařízení s počtem cca 30 lůžek rozšířit o dalších 30 míst.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 285 300 325 350 - - -
   přechodně bydlící 210 216 228 240 - - -
   celkem 495 516 553 590 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   285 300 325 350 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Arnoltice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko (DC.001) vodovodem (SK-DC.001.14).
   Z vodojemu Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n. m.) vede zásobní řad DN 160 přes přerušovací komoru 50 m3 (380,00 m n. m.) do obce. Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí PVC, lPE s profilem 90 a 160 mm. V současné době je zásobováno 100% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující. Pouze v severozápadní části obce je technický stav vodovodních řadů špatný s častými poruchami a je nutné počítat s výměnou za potrubí nové a kapacitní, cca 20%.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 172 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Arnolticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek. Svoz na ČOV Děčín (20% trvalí obyvatelé), odvoz na pole (20% trvalí obyvatelé) a bez předčištění přímo do povrchových vod (60% trvalí obyvatelé).
   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 20% dešťových vod je odváděno starou kanalizací, která je ve velmi špatném stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Odkanalizování celé obce jedním kanalizačním systémem s centrální ČOV se vzhledem malého počtu trvale žijících obyvatel a nepravidelné konfigurací terénu pro technickou a ekonomickou náročnost stavby v současné době nedoporučuje.
   Obec připravuje na rok 2005-2007 výstavbu oddílné, splaškové kanalizace a ČOV pro střed obce. V řešeném území žije cca 140 obyvatel, to je ½ trvale žijících obyvatel v obci. Je zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „Arnoltice-Kanalizace a ČOV, 1.etapa“. Navrhovaná výstavba kanalizace umožní odvádění splaškových odpadních vod z objektů v jihozápadní části obce a vytvoří předpoklad pro další rozšiřování kanalizační sítě ve středu obce. V 1.etapě je navrženo potrubí DN 300, délky 1305m, včetně kanalizačních přípojek a ČOV pro 140 EO. Biologická čistírna odpadních vod je navržena jako podzemní konstrukce z plastů pro umístění technologie s nadstavbou jednopodlažního objektu pro provozní a sociální zázemí obsluhy, doporučený typ AS-ANAcomb, pro 140 až 175EO, Q=22,5 m3 /den, BSK5 = 9 kg/den.
   Výhledově, po roce 2015, je možné uvažovat s výstavbou 2.etapy kanalizace v dl. 1,5 km a druhé lokální ČOV na východním okraji obce sloužící pro cca ¼ obyvatel, rekreační objekty a nově navrženou zástavbu s kanalizací DN 300 v dl. 1,0 km.
   Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 25%) budou likvidovány v domovních čistírnách odpadních vod, nebo budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín a v septicích s doplněním o dočišťovací stupeň. Veškeré nečištěné vody budou odváženy na ČOV Děčín, vyvážení na pole je v rozporu se zákonem č. 185/2001 sb. a prováděcích vyhlášek o odpadech.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh obecni COV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 8 290,0 8 290,0

  Mapa