Arnoltice - CZ042.3502.4202.0009.01 - stav 2022

 1. Obec

  Arnoltice

  Číslo obce PRVKUK 0009
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0009
  Kód obce 562343
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0009.01 Arnoltice 00043 434
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na sever od Děčína v nadmořských výškách 330 – 365 m n. m. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zástavbou rodinnými domy. V obci jsou dvě malé vodní nádrže – rybník Arnoltovice sloužící i jako požární nádrž a koupaliště na hranici s obcí Růžová. Protéká zde místní potok, východně na rozhraní obce a chatové zástavby protéká Suchá Kamenice. Území náleží do povodí řeky Labe. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV Severočeská křída a leží v ochranné pásmu vodního zdroje.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 285 300 357 343 330 322
   přechodně bydlící 210 216 57 67 67 67
   celkem 495 516 414 410 397 389
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   285 300 325 410 397 389
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Arnoltice jsou zásobeny ze skupinového vodovodu Děčín-Hřensko (DC.001) vodovodem (SK-DC.001.14).
   Z vodojemu Kámen 6000 m3 (404,00/399,00 m n. m.) vede zásobní řad DN 160 přes redukční ventil do obce. Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí PVC, lPE s profilem 90 a 160 mm. V současné době je zásobováno 100% trvalých i přechodných obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na stáří potrubí a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Arnoltice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Arnoltice PK PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 172 167 162
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   Byla zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „Arnoltice-Kanalizace a ČOV, 1.etapa“. Navrhovaná výstavba kanalizace umožní odvádění splaškových odpadních vod z objektů v jihozápadní části obce a vytvoří předpoklad pro další rozšiřování kanalizační sítě ve středu obce. V 1.etapě je navrženo potrubí DN 300, délky 1305m, včetně kanalizačních přípojek a ČOV pro 140 EO. Biologická čistírna odpadních vod je navržena jako podzemní konstrukce z plastů pro umístění technologie s nadstavbou jednopodlažního objektu pro provozní a sociální zázemí obsluhy, doporučený typ AS-ANAcomb, pro 140 až 175EO, Q=22,5 m/den, BSK= 9 kg/den.


   V Arnolticích není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do bezodtokových jímek. Svoz na ČOV Děčín (20% obyvatel), odvoz na pole (20% obyvatel) a bez předčištění přímo do povrchových vod (60% obyvatel).
   Dešťové vody jsou z větší části odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 20% dešťových vod je odváděno starou kanalizací, která je ve velmi špatném stavu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhledově, po roce 2030, je možné uvažovat s výstavbou 2.etapy kanalizace v dl. 1,5 km a druhé lokální ČOV na východním okraji obce sloužící pro cca ¼ obyvatel, rekreační objekty a nově navrženou zástavbu s kanalizací DN 300 v dl. 1,0 km.
   Odpadní splaškové vody ze zbývající části obce (cca 25%) budou svedeny do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Děčín.

   Při splnění určitých podmínek je možné akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav obecni COV ČOV Arnoltice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  27 348,0 0,0 27 348,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory