Rokle - CZ042.3503.4204.0083.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.03 Krásný Dvoreček 14065 140651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Krásný Dvoreček se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 375 - 388 m n.m. a krajinným charakterem již zapadá do Doupovských hor. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu. Obcí protéká místní potok, nově je napuštěn rybník (0,3 ha), hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO Střední Poohří. Do katastrálního území zasahuje I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Krásný Dvoreček.

   Obec má charakter zemědělský (jedna zemědělská farma) a rekreační.


  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 7 11 11 10 10
   přechodně bydlící 12 12 2 2 2 2
   celkem 20 19 13 13 12 12
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   8 7 6 13 12 12
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Krásný Dvoreček je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.51. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x 650m3 (403,12/399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 001/40 VDJ Krásný Dvoreček VDJ.CV 001/40 1300 2x650 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček 1a ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV3 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV1 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV2 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Krásný Dvoreček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Krásný Dvoreček se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/58628/2010 Stavební povolení, nakládání
  4. 10. 2010
  Ústecký kraj 1656/ZPZ/16/SC-39.2 TR Hradec u Kadaně - zmena povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod
  21. 6. 2016
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014