Rokle - CZ042.3503.4204.0083.03 - stav 2004

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.03 Krásný Dvoreček 14065 140651
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Krásný Dvoreček se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 375 - 388 m n.m. a krajinným charakterem již zapadá do Doupovských hor. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 2 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu. Obcí protéká místní potok, nově je napuštěn rybník (0,3 ha), hydrologicky náleží do povodí Ohře. Nachází se v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec má charakter zemědělský (jedna zemědělská farma) a rekreační.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 7 6 5 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 20 19 18 17 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   8 7 6 5 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Krásný Dvoreček je v současnosti zásoben ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.51) přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 200 do obce. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je vyhovující. V roce 1986 byla provedena rekonstrukce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 001/40 VDJ Krásný Dvoreček VDJ.CV 001/40 2x650m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Krásný Dvoreček HV1 ZD Krásný Dvoreček ZD.CV 001/26 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Krásný Dvoreček nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Krásném Dvorečku se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa