Rokle - CZ042.3503.4204.0083.02 - stav 2004

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.02 Hradec 14064 140643
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Hradec se nachází jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořských výškách 320 - 328 m n.m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Jedná se o vesnickou zástavbu rozptýlenou podél místních komunikací a šest panelových domů. Obcí protéká Úhošťanský potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře, nalézají se zde dva rybníky o rozloze cca 0,4 ha. Do této části obce spadá i chatařská osada u Hrádeckých rybníků (rozloha 1,0 ha a 13,06 ha) a koupaliště s autokempinkem. Obec Hradec tvoří obytné centrum, je zde jedna zemědělská farma.
   Předpokládá se mírný nárůst trvale žijících obyvatel a rozvoj v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 147 146 145 144 - - -
   přechodně bydlící 253 253 253 253 - - -
   celkem 400 399 398 397 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   147 146 145 144 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.49) přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 200, DN 100 do obce. Zdroj vody Zvoníčkov slouží jako rezerva. Pro chatovou oblast u Hradeckých rybníků je vybudovaná vodovodní přípojka DN 80.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. Pouze v místech nové zástavby by bylo provedeno rozšíření o nové vodovodní řady potrubím DN 100 v délce 830 m. Vodovod je v provozu cca od roku 1997.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   97 98 97 130 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce na levém břehu Úhošťanského potoka je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.035-S.C) zakončená ČOV – mechanicko - biologická (omská nádrž). Potrubí je z betonu DN 200 a 300. Obytný dům na pravém břehu Úhošťanského potoka má vlastní domovní čistírnu odpadních vod s přepadem do potoka.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 7.3.1994 pod č.j.: RŽP-III-96/94 Název
   Limity: Q = 9 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   170
   -
   80
   -
   60
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.
   Recipient: Nechranická nádrž

   Čistírna městských odpadních vod je mechanicko - biologická čistírna typu PESL 25 v laminátovém provedení s hrubým předčištěním - česlicový koš. K biologickému čištění se používají ejektory osazené na kalových čerpadlech s aerobní stabilizací kalu. Původní zkušební provoz byl zahájen v r. 1984, trvalý provoz probíhal od r. 1988.
   Projektované parametry:
   EO 84
   Q = 7045 m3/r

   Přítok:
   BSK5 = 1,65 mg/l
   NL = 2,85 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 0,17 mg/l
   NL = 0,29 mg/l
       
   Skutečné parametry:
   EO 55
   Q = 0,100 l/s = 2830m3/r

   Přítok:
   CHSK = 734 mg/l
   BSK5 = 427 mg/l
   NL = 199 mg/l
   N-NH4 = 51 mg/l
   Pcelk = 8,6 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 113 mg/l
   BSK5 = 35,1 mg/l
   NL = 38,9 mg/l
   N-NH4 = 53 mg/l
   Pcelk = 7,1 mg/l

   Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Kadaň. Odtok z ČOV je zaústěn do Úhošťanského potoka.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 66% obyvatel, 20% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 14% do bezodtokových jímek s odvozem na pole. Kanalizace je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající splaškovou kanalizaci doplnit o oddílnou kanalizaci z nových území (realizace po roce 2015) a na stávající ČOV provést rekonstrukci – výměna technologie, případně doplnit o novou monoblokovou ČOV s aktivační nádrží.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Hradec u Kadaně PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hradec u Kadaně ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  183,0 184,0 367,0

  Mapa