Rokle - CZ042.3503.4204.0083.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.02 Hradec 14064 140643
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Rokle - Hradec se nachází jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořských výškách 320 - 328 m n.m. Jedná se o vesnickou zástavbu rozptýlenou podél místních komunikací a šest panelových domů. Obcí protéká Úhošťanský potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře, nalézají se zde dva rybníky o rozloze cca 0,4 ha. Do této části obce spadá i chatařská osada u Hrádeckých rybníků (rozloha 1,0 ha a 13,06 ha) a koupaliště s autokempinkem. Obec Hradec tvoří obytné centrum, je zde jedna zemědělská farma.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 147 146 210 202 194 189
   přechodně bydlící 253 253 12 14 14 14
   celkem 400 399 222 216 208 203
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   147 146 145 216 208 203
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hradec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.49. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x650 m3 (403,12 / 399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   97 98 97 91 88 91
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V části obce Hradec na levém břehu Úhošťanského potoka je vybudovaná splašková kanalizace (K-CV.035-S.C) zakončená ČOV.  Potrubí je z betonových trub DN 200 a 300 v celkové délce 0,37 km . Obytný dům na pravém břehu Úhošťanského potoka má vlastní domovní čistírnu odpadních vod s přepadem do potoka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 66% obyvatel, 20% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 14% do bezodtokových jímek.

   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Kanalizace je zakončena v ČOV Hradec. Kapacita je 19,3 m3/den. ČOV navržena na 84 EO, BSK5 4,5 kg/den. V současné době je kapacita ČOV zcela naplněna.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko - biologická čistírna typu PESL 25  (omská nádrž) s hrubým předčištěním - česlicový koš. K biologickému čištění se používají ejektory osazené na kalových čerpadlech s aerobní stabilizací kalu.

   Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Kadaň. Odtok z ČOV je zaústěn do Úhošťanského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Hradec se výhledově počítá s rozšířením kanalizační sítě v místech nové zástavby a rekonstrukcí ČOV Hradec. Pro případné rozšíření kanalizace a napojení dalších obyvatel bude zapotřebí kapacitu ČOV navýšit.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 035/1/K Hradec u Kadaně PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hradec u Kadaně ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.CV 035/1/K ČOV Hradec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/58628/2010 Stavební povolení, nakládání
  4. 10. 2010
  Ústecký kraj 1656/ZPZ/16/SC-39.2 TR Hradec u Kadaně - zmena povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod
  21. 6. 2016
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014