Rokle - CZ042.3503.4204.0083.01 - stav 2004

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.01 Rokle 14067 140678
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Rokle se nachází jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách 340 - 348 m n.m. v těsné návaznosti na město, od kterého je oddělena tokem řeky Ohře. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu podél místní komunikace. Obcí protéká Úhošťanský potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře a leží v navrhovaném území CHKO Střední Poohří. Do správního území obce spadá energetická rozvodna Hradec a ložiska betonitu, kaolinu a stavebního kamene. Obec původně tvořila hospodářské centrum, dnes plochy využívány pro zemědělskou výrobu.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 23 25 28 - - -
   přechodně bydlící 9 9 9 9 - - -
   celkem 31 32 34 37 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 23 25 28 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je v současnosti zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.47) přes vodojem Krásný Dvoreček 1300 m3 (403,12/399,86 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 200 a DN 125 do obce. Dalším zdrojem vody pro obec je jímání Krásný Dvoreček - vrt HV 1.
   Samostatně ze skupinového vodovodu potrubím DN 150, DN 80 je zásobena rozvodna Hradec. Uvedeno do provozu v letech 1977 a 1988.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby a jeho stav je vyhovující.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rokle nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Rokli se uvažuje likvidace odpadních splaškových vod pomocí domovních čistíren odpadních vod nebo vyvážením žump na ČOV Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 734,0 734,0

  Mapa