Rokle - CZ042.3503.4204.0083.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Rokle

  Číslo obce PRVKUK 0083
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0083
  Kód obce 563331
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0083.01 Rokle 14067 140678
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Rokle se nachází jihovýchodně od Kadaně v nadmořských výškách 340 - 348 m n.m. v těsné návaznosti na město, od kterého je oddělena tokem řeky Ohře. Jedná se o rozptýlenou vesnickou zástavbu podél místní komunikace. Obcí protéká Úhošťanský potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře a leží v navrhovaném území CHKO Střední Poohří. Do správního území obce spadá energetická rozvodna Hradec a ložiska betonitu, kaolinu a stavebního kamene. Obec původně tvořila hospodářské centrum, dnes plochy využívány pro zemědělskou výrobu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 22 23 33 32 30 30
   přechodně bydlící 9 9 0 0 0 0
   celkem 31 32 33 32 30 30
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   22 23 25 26 26 26
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rokle je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.47. Zdrojem vody je VDJ Krásný Dvoreček 2x 650m3 (403,12 / 399,86 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Rokle předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.


   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby CV032013 - "Rokle - Podbořany" je navrhována rekonstrukce přivaděče LTH DN150 v délce 6211 m, DN200 v délce 2880 m a nový přivaděč DN400 v délce 21551 m z AŠ Rokle do VDJ Podbořany. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rokle nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Rokle se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod v bezodtokových jímkách případně domovních čistírnách odpadních vod.

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 642,0 0,0 1 642,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/58628/2010 Stavební povolení, nakládání
  4. 10. 2010
  Ústecký kraj 1656/ZPZ/16/SC-39.2 TR Hradec u Kadaně - zmena povolení k sanačnímu čerpání podzemních vod
  21. 6. 2016
  Ústecký kraj 2976/ZPZ/14/B-033 MVE Želina
  10. 9. 2014