Radonice - CZ042.3503.4204.0082.11 - stav 2004

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.11 Ždov 18246 182460
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Ždov se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 372 - 380 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba v obci je rozptýlená. Obcí protéká Růžový potok, který náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 29 28 28 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 32 31 30 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Ždov má vybudovaný místní vodovod, který je bez pasportizace a nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Majitelem vodovodu je PF ČR.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době se řeší příprava jeho kolaudace a následné převzetí SVS a.s.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Ždov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 50% obyvatel a 50% v septicích se vsakováním. Rodinné domky z výstavby Státních statků jsou napojeny na společný septik.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Ždově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 634,0 634,0

  Mapa