Radonice - CZ042.3503.4204.0082.08 - stav 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.08 Vintířov 18244 182443
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Vintířov se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 330 - 345 m n.m. Jedná se o obec do 120 trvale bydlících obyvatel se 12 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. Nad obcí protéká Vintířovský potok, náleží do povodí řeky Ohře a spadá do Přírodního parku Doupovská pahorkatina a do navrhované CHKO Střední Poohří. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec má charakter zemědělský, pouze jedna průmyslová provozovna – K - Progress.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 120 116 115 99 95 93
   přechodně bydlící 23 23 30 35 35 35
   celkem 143 139 145 134 130 128
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   120 116 109 68 71 75
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vintířov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.67. Zdrojem vody je VDJ Radonice 2x150 m3 (366,30 / 363,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vintířov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV – 50% obyvatel a 50% v septicích se vsakováním.
   Průmyslová provozovna má na likvidaci odpadních vod vlastní žumpy.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec Vintířov byl zpracován projekt ke stavebnímu povolení ( 1996 ), který předpokládá vybudování kanalizační sítě z trub DN 250 a DN 300 v délce 2070 m, čerpací stanice s výtlakem  DN 150v délce 110 m a vlastní ČOV pro 120 EO. Realizace výstavby se do r. 2030 nepředpokládá.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh IK-CV.059 ČS Vintířov PRVK\2021
  ČOV Návrh IK-CV.059 ČOV Vintířov PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh výúst PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory