Radonice - CZ042.3503.4204.0082.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.06 Radechov 13827 138274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Radechov se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 335 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba v obci je rozptýlená, částečně rekreačního charakteru. Po okraji obce protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 25 29 27 27
   přechodně bydlící 12 12 13 15 15 15
   celkem 34 34 38 44 42 42
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   22 22 23 44 33 27
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radechov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.66. Zdrojem vody je VDJ Radonice 2x150 m3 (366,30 / 363,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Je nutné dořešit otázku vlastnictví přívodního řadu DN 150 do Radechova - dříve ZD Račetice. Tento řad bude nutné zrekonstruovat. Z důvodu nevyjasněného vlastnictví tohoto řadu nechala obec vybudovat hlubinný vrt a má zpracovaný projekt na vybudování vlastní úpravny vody a propojení se stávajícím vodovodem. V Radechově se zároveň uvažuje s výstavbou vodojemu 2x15m3. Předpokládaná realizace výstavby je po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radechov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV – 75% obyvatel nebo v septicích se vsakováním- 25% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Radechově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice nebo v domovních čistírnách odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory