Radonice - CZ042.3503.4204.0082.06 - stav 2004

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.06 Radechov 13827 138274
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Radechov se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 335 - 340 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba v obci je rozptýlená, částečně rekreačního charakteru. Po okraji obce protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,5 ha. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 22 22 23 25 - - -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 - - -
   celkem 34 34 35 37 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   22 22 23 25 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radechov je zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.66) přes vodojem Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.). Na přívodním řadu DN 200 z vodojemu Radonice do obce Radonice je odbočka DN 150 pro obec Radechov. Uveden do provozu v roce 1996.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Radonice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá.
   Je nutno dořešit otázku vlastnictví řadu DN 150 do Radechova – dříve ZD Račetice. Tento řad bude nutné zrekonstruovat.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radechov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny po terénu přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Radechově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 192,0 1 192,0

  Mapa