Radonice - CZ042.3503.4204.0082.05 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.05 Miřetice u Vintířova 13826 138266
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Miřetice u Vintířova se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 317 - 318 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba z vesnických rodinných domů je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,22 ha. Část obce se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec má charakter zemědělský.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 33 32 34 32 30 30
   přechodně bydlící 2 2 3 3 3 3
   celkem 35 34 37 35 33 33
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Miřetice u Vintířova nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje s výstavbou podzemního dvoukomorového vodojemu 2×15 m3 a vodovodních řadů V1 a V2 o celkové délce cca 450 m. Vodojem bude napájen vodou ze stávajícího vrtu. Voda bude upravována ve stacionární kontejnerové úpravně vody, která bude umístěna v armaturní komoře vodojemu. Předpokládaná realizace po roce 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Miřeticích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV – 45% obyvatel nebo v septicích s odtokem do povrchových vod -  45% obyvatel. Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. Odpadní vody od 10% obyvatel jsou odváděny do domovních mikročistíren se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice nebo v domovních čistírnách odpadních vod.

   Po vybudování kanalizace a ČOV ve Vintířově bude možnost odvedení odpadních vod z Miřetic na tuto ČOV – realizace závisí na finančních prostředcích.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory