Radonice - CZ042.3503.4204.0082.05 - stav 2004

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.05 Miřetice u Vintířova 13826 138266
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Miřetice u Vintířova se nachází na jih od Kadaně v nadmořských výškách 317 - 318 m n.m. Jedná se o obec do 40 trvale bydlících obyvatel s 1 rekreačním objektem. Zástavba z vesnických rodinných domů je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a náleží do povodí řeky Ohře. Na území obce je rybník o rozloze 0,22 ha. Část obce se nachází v navrhované CHKO Střední Poohří. Obec má charakter zemědělský.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 33 32 31 31 - - -
   přechodně bydlící 2 2 2 2 - - -
   celkem 35 34 33 33 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Miřetice u Vintířova nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně (studny).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.
   S napojením na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Miřeticích není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po vybudování kanalizace a ČOV ve Vintířově bude možnost odvedení odpadních vod z Miřetic na tuto ČOV – realizace po roce 2015.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Návrh výúst PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 192,0 1 192,0

  Mapa