Světec - CZ042.3509.4201.0008.04 - stav 2004

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.04 Úpoř 16038 160385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 37 50 63 - - -
   přechodně bydlící 75 83 96 110 - - -
   celkem 105 120 146 173 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 37 50 63 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Úpoř je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.5. Zdrojem vody je VDJ Světec – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Z VDJ Světec se voda čerpá do VDJ Úpoř – 1 x 4,8 m3 (330,09 / 331,24 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V současné době velikost vodojemu vyhovuje v případě zvýšení potřeby vody lze vodojem řešit jako dvojkomorový 2 x 8 m3 s etapovou výstavbou v závislosti na tempu růstu potřeby vody. Vodojem lze také nahradit čerpáním do sítě pomocí čerpadla s frekvenčním měničem. S výstavbou se uvažuje po roce 2015, kdy by stávající vodojem mohl být nedostačující pro potřeby rozrůstající se obce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/4 CS.TP 010/4 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 010/1 VDJ.TP 010/1 Úpoř 1x5m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1a ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1b ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1 ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Úpoři je jednotná kanalizační síť K-TP.008-J.N. Odpadní vody jsou nečištěné vypouštěné do kanalizace od 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně výhodné budovat ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Stávající nečištěné odpadní vody musí mít do roku 2010 vybudovanou MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Úpoř - za vsí PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Úpoř PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa