Světec - CZ042.3509.4201.0008.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.04 Úpoř 16038 160385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Úpoř leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 290 – 320 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 30 37 32 31 29 29
   přechodně bydlící 75 83 26 30 30 30
   celkem 105 120 58 61 59 59
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   30 37 50 61 59 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Úpoř je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.5. Zdrojem vody je VDJ Světec – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době velikost vodojemu vyhovuje v případě zvýšení potřeby vody lze vodojem řešit jako dvojkomorový 2 x 8 m3 s etapovou výstavbou v závislosti na tempu růstu potřeby vody. Vodojem lze také nahradit čerpáním do sítě pomocí čerpadla s frekvenčním měničem. S výstavbou se uvažuje po roce 2030, kdy by stávající vodojem mohl být nedostačující pro potřeby rozrůstající se obce.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Úpoř předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 010/4 Úpoř PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 010/1 VDJ.TP 010/1 Úpoř - odstaveno 5 1x5 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1a ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1b ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úpoř 1 ZD.TP 003/1 Úpoř PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Úpoř má vybudovanou jednotnou kanalizaci ( K-TP.008-J.N) ukončenou výustí do bezejmenného přítoku Bíliny.  Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce cca 0,7 km. Odpadní vody jsou nečištěné vypouštěné do kanalizace od 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s., provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č.stavby TP036007 Světec, Úpoř – odstranění výusti TP 66 je  navrženo prodloužení kanalizačních stok DN 300 v délce 85 m, odstranění stávající výusti a vybudování nové ČOV s kapacitou 100 EO. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav Úpoř - za vsí PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 942,0 0,0 1 942,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/13828/231.2/MŘ-08/Pa/2012 Rozhodnutí o schválení MŘ POLDR Štrbice.
  23. 4. 2012