Radonice - CZ042.3503.4204.0082.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.04 Kojetín 18243 182435
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Kojetín se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 455 - 480 m n.m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba v obci je rozptýlená. Obcí protéká místní potok a náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský. Část obce využita pro rekreaci (chalupáři).
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 26 25 22 32 30 30
   přechodně bydlící 5 5 5 5 5 5
   celkem 31 30 27 37 35 35
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kojetín nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Kojetíně se uvažuje s výstavbou podzemního dvoukomorového vodojemu 2×15 m3 a vodovodních řadů V1, V2 a V3 o celkové délce cca 820 m. Vodojem bude napájen vodou ze stávajícího vrtu. Voda bude upravována ve stacionární kontejnerové úpravně vody, která bude umístěna v armaturní komoře vodojemu. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kojetín nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním - 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Kojetíně se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice nebo v domovních čistírnách odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory