Radonice - CZ042.3503.4204.0082.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.03 Kadaňský Rohozec 18242 182427
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Radonice - Kadaňský Rohozec se nachází jihozápadně od Kadaně v nadmořských výškách 370 - 382 m n.m. Zástavbu rodinnými domy je rozptýlená podél místní komunikace. Obcí protéká potok Travná, který se za obcí vlévá do potoka Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Má charakter zemědělský.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 73 75 74 40 38 38
   přechodně bydlící 6 6 8 8 8 8
   celkem 79 81 82 48 46 46
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kadaňský Rohozec nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni z větší části individuálně domovními studnami. Část obyvatel je zásobovaná z vodovodu, který původně sloužil Státnímu statku – tento vodovod nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V Kadaňském Rohozci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou.
   Vodovod bývalého Státního statku vyžaduje generální opravu a eventuelně rozšíření včetně kolaudace a napojení zbývajících domů. Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Kadaňský Rohozec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Kadaňský Rohozec se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Radonice nebo v domovních čistírnách odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory