Radonice - CZ042.3503.4204.0082.01 - stav 2004

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.01 Radonice 13828 138282
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází na jih od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořských výškách 320 - 350 m n.m. Jedná se o obec do 840 trvale bydlících obyvatel se 13 rekreačními objekty. Jedná se o zástavbu soustředěnou z šesti panelových domů, po okrajích rozptýlenou podél místních komunikací z rodinných domů. Obcí protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Na území obce je bývalé koupaliště, které dnes slouží jako požární nádrž cca 1,2 ha. V obci několik průmyslových provozoven (Vema, Hanzl, O + K, ZZN), jinak charakter zemědělský.
   Předpokládá se mírný nárůst trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 834 845 864 883 -
   přechodně bydlící 12 12 12 12 -
   celkem 846 857 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   834 845 864 883 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radonice je zásobena jednak z prameniště Konice přes vodojem Radonice 300 m3 (366,30/363,00 m n.m.) a dále ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.65) z VDJ Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 150 přes Račetice, kde je umístěna ČS (4 l/s) do VDJ Radonice. Rozvody po obci jsou z LT trub DN 100 a DN 80 - tyto řady jsou většinou zokruhovány.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je potřebná jeho rekonstrukce. Výhledově se s rozšiřováním vodovodní sítě nepočítá, pouze do míst nové zástavby potrubím DN 100 v délce 230 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   534 542 554 883 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radonice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.033-J.C). Potrubí je z trub AC DN 250 - 400, KTH DN 300 a ŽB DN 500 - 800.
   Kanalizace je zakončena ČOV - oxidační příkop s kessenery. Kapacita je 197,4 m3 /den, to je 2,3 l/s. ČOV navržena na 2000 EO. Čistírna je využívána na 50 % - v provozu je jen jeden oxidační příkop.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 20.9.1993 pod č.j.: RŽP-III-254/93
   Limity: Q = 317 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   170
   -
   50
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2007.

   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně přes odlehčovací komoru do objektu hrubého předčištění tvořeného ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Dále je odpadní voda dopravována šnekovými čerpadly do oxidačního příkopu (2x 100 m), kde se smísí s aktivovaným kalem a biologicky vyčistí. Vzduch potřebný k biologickému čištění je dodáván dvěma aeračními válci. Z oxidačního příkopu odtéká aktivační směs do dosazovací nádrže dortmundského typu. Zde se oddělí vyčištěná voda od aktivovaného kalu. Voda odtéká sběrnými žlábky do odtoku a dále do vodoteče (potok Liboc). Odsazený kal je z dosazovací nádrže (kruhová 12 m) cyklicky odčerpáván zpět do oxidačního příkopu nebo do kalového sila. Odtok je řešen přes Parshallův žlab s ultrazvukovým průtokoměrem do recipientu. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1993.

   Skutečné parametry:
   EO 904
   Q = 2,129 l/s = 67 147m3/r

   Přítok:
   CHSK = 945 mg/l
   BSK5 = 295 mg/l
   NL = 103 mg/l
   N-NH4 = 46 mg/l
   Pcelk = 9,9 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 27,3 mg/l
   BSK5 = 9,3 mg/l
   NL = 8,7 mg/l
   N-NH4 = 1,8 mg/l
   Pcelk = 0,12 mg/l

   Množství stabilizovaného kalu je 4,3 t/r – neodvodňuje se. Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 64% obyvatel, 20% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 16 % do bezodtokových jímek s odvozem na pole. Průmyslové provozovny jsou napojeny na kanalizaci.
   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace DN 300 v délce 80 m a výtlačné potrubí DN 150 v délce 350 m s ČS.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Radonice PRVK/2020
  ČOV Stav Radonice u Kadaně PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Radonice u Kadaně ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa