Radonice - CZ042.3503.4204.0082.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Radonice

  Číslo obce PRVKUK 0082
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0082
  Kód obce 563323
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0082.01 Radonice 13828 138282
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází na jih od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořských výškách 320 - 350 m n.m. Jedná se o zástavbu soustředěnou z šesti panelových domů, po okrajích rozptýlenou podél místních komunikací z rodinných domů. Obcí protéká potok Liboc, náleží do povodí řeky Ohře. Obec se nachází v Přírodním parku Doupovská pahorkatina. Na území obce je bývalé koupaliště, které dnes slouží jako požární nádrž cca 1,2 ha. V obci několik průmyslových provozoven (Vema, Hanzl, O + K, ZZN), jinak charakter zemědělský.
   Předpokládá se mírný nárůst trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 834 845 896 844 813 791
   přechodně bydlící 12 12 57 67 67 67
   celkem 846 857 953 911 880 858
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   834 845 864 873 842 820
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Radonice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.65. Zdrojem vody je VDJ Radonice 2x150 m3 (366,30 / 363,00 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice přes VDJ Mašťov. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d90 v délce 356 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Radonice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   534 542 554 742 880 858
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Radonice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.033-J.C) ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 800 v celkové délce 4,77 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 80% obyvatel, 15% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 4% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV. 1% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren se vsakováním. Průmyslové provozovny jsou napojeny na kanalizaci.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Radonice. Kapacita je 210 m3/den. ČOV navržena na 2000 EO, využívána na 50 % - v provozu je jen jeden oxidační příkop. V současné době byla zahájena rekonstrukce ČOV Radonice. Kapacita ČOV je nově navržena na 1100 EO.

   Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s aerobní stabilizací kalu.  Vyčištěná voda odtéká do odtoku a dále do potoka Liboc.

   Trvalý provoz byl zahájen v roce 1993.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace DN 300 v délce 0,06 km a výtlačné potrubí DN 150 v délce 0,39 km s ČS. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh IK-CV.033.1 ČS Radonice PRVK\2021
  ČOV Stav COV.CV 033/1/K Radonice u Kadaně PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Radonice u Kadaně ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.CV 033/1/K Radonice u Kadaně - rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  18 657,0 14 938,0 33 595,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory