Račetice - CZ042.3503.4204.0081.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Račetice

  Číslo obce PRVKUK 0081
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0081
  Kód obce 546071
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0081.01 Račetice 11957 119571
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 290 m n.m. Zástavba v obci je soustředěná, ulicového typu. Obcí neprotéká žádný potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře, pouze se zde nalézají dvě menší nádrže, z nichž jedna jako požární nádrž, v létě slouží ke koupání. Další nádrž leží jihovýchodně od obce (Pískovna), sloužila jako závlahová a je plněna ze závlahové nádrže Sedlec. Obec se soustředila na zemědělskou velkovýrobu, je zde areál ZD Račetice – chov prasat, odchov telat, kravín (130 zaměstnanců) a SIR Račetice – stavebnictví (180 zaměstnanců).

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 236 343 374 359 346 337
   přechodně bydlící 10 10 41 48 48 48
   celkem 246 353 415 407 394 385
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   236 343 521 407 394 385
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račetice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.63. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250 m3 (319,20 / 316,20 m n.m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Přísečnice. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/4 ČS Račetice CS.CV 001/4 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   149 217 329 290 294 286
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Račetice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.029.2-J.C).  Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce 2,89 km.  Odpadní vody jsou odváděny gravitačně stokou DN 1000 v délce 1,8 km na ČOV Libědice.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel a 2% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný systém odkanalizování obce bude zachován. Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoky v místě nové zástavby. Bude vybudována gravitační splašková kanalizace v profilech DN 250 a DN 300 v délce cca 0,375 km, která bude zaústěna do stávající kanalizace. Veškeré odpadní splaškové vody budou odváděny na ČOV Libědice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 134,0 2 134,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory