Račetice - CZ042.3503.4204.0081.01 - stav 2004

 1. Obec

  Račetice

  Číslo obce PRVKUK 0081
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0081
  Kód obce 546071
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0081.01 Račetice 11957 119571
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází jihovýchodně od Kadaně v rovinatém terénu v nadmořské výšce cca 290 m n.m. Jedná se o obec do 240 trvale bydlících obyvatel se 3 rekreačními objekty. Zástavba v obci je soustředěná, ulicového typu. Obcí neprotéká žádný potok, hydrologicky náleží do povodí Ohře, pouze se zde nalézají dvě menší nádrže, z nichž jedna jako požární nádrž, v létě slouží ke koupání. Další nádrž leží jihovýchodně od obce (Pískovna), sloužila jako závlahová a je plněna ze závlahové nádrže Sedlec. Obec se soustředila na zemědělskou velkovýrobu, je zde areál ZD Račetice – chov prasat, odchov telat, kravín (130 zaměstnanců) a SIR Račetice – stavebnictví (180 zaměstnanců).
   Předpokládá se nárůst trvale žijících obyvatel – výstavba 72 RD .

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 236 343 521 700 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 246 353 531 710 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   236 343 521 700 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Račetice je v současné době zásobena ze skupinového vodovodu (OP-SK.CV.001.63) přes vodojem Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.). Z vodojemu vede přívodní řad DN 150 do obce.
   Do obce je též přiveden řad PVC 150 ze skupinového vodovodu přes vodojem Radonice a čerpací stanici. V současné době tento řad není používán.
   Na vodovod je napojeno 89% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuelně ze studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současný stav zásobování obce vodou je vyhovující a bude zachován. Stávající sítě vyžadují pouze běžnou údržbu. Na severní straně návsi se navrhuje zokruhování rozvodů. Pouze v místech nové zástavby bude provedeno rozšíření o nové vodovodní řady DN 150 – v délce 480 m, DN 80 v délce 260 m a DN 50 – 52 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 001/4 ČS Račetice CS.CV 001/4 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   149 217 329 700 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Račetice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-CV.029.2-J.C) Potrubí je DN 300 a DN 500. Kanalizace je zakončena na ČOV v Libědicích. Hlavní stoka do Libědic je DN 1000.
   Odpadní vody jsou na ČOV odváděny gravitačně.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 63% obyvatel a 37% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním. Majitelem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 4.12.1998 pod č.j.: RŽP-III-9036/98/205
   Limity: Q = 47 500 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   40
   -
   45
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2004 – podána žádost o nové rozhodnutí.

   ČOV Libědice je mechanicko - biologická a slouží pro čištění odpadních vod z Libědic a Račetic. Trvalý provoz byl zahájen v roce 1991.
   Projektované parametry:
   EO 300
   Q = 0,9 l/s = 29 959 m3/rok

   Přítok:
   BSK5 = 5,40 mg/l
   NL = 5,00 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 0,80 mg/l
   NL = 0,70 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 209
   Q = 2,413 l/s = 76 110 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 99 mg/l
   BSK5 = 60 mg/l
   NL = 32 mg/l
   N-NH4 = 5,5 mg/l
   Pcelk = 2,3,6 mg/l

   Jedná se o mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod s dešťovým oddělovačem, hrubým předčištěním, mechanickým stupněm, který tvoří štěrbinová (emšerská) nádrž.
   Biologické čištění zajišťuje biofiltr z dřevěných fošen a náplní z plastických hmot, dosazovák s cirkulačním čerpadlem a odtokové potrubí do stoky a dále do vodoteče.
   Množství proteklé vody je měřeno Parshallovým žlabem s ultrazvukovým snímáním. Měření je situováno v šachtě na odtoku.
   Pro kal vypouštěný ze štěrbinové nádrže byl vybudován kalojem pro eventuelní deponii i k odvodnění kalu. V případě, že nebude možno jej vyvézt tekutý, je zřízeno kalové pole.
   Vyprodukovaný kal je využíván v zemědělství. Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat odpadními vodami ze septiků a žump.
   Dešťové vody odtékají systémem příkopů a propustí do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný systém odkanalizování obce se zachová. V místě nové zástavby bude vybudována kanalizace z trub DN 250 v délce 50 m, DN 300 v délce 215 m, která bude zaústěna do stávající kanalizace. Veškeré odpadní splaškové vody budou odvedeny na ČOV v Libědicích. V současné době je kapacita ČOV plně využita, proto bude nutné před zahájením nové výstavby řešit intenzifikaci této ČOV (nebo vybudovat novou a starou ČOV zrušit).

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa