Pětipsy - CZ042.3503.4204.0080.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Pětipsy

  Číslo obce PRVKUK 0080
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0080
  Kód obce 563293
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0080.02 Vidolice 11958 119580
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Pětipsy - Vidolice se nachází na jih od Chomutova pod Nechranickou přehradou v nadmořských výškách 279 - 283 m n.m. Zástavba je rozptýlená. Obcí protéká Hasnický (Vintířovský) potok, který vytéká z Vinařského rybníka (rozloha 7 ha) západně od obce, náleží do povodí řeky Ohře. Obec má charakter rekreační.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 23 20 14 12 13 14
   přechodně bydlící 6 6 3 3 3 3
   celkem 29 26 17 15 16 17
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vidolice nemá vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Vidolicích se uvažuje s vybudováním místního vodovodu PE d80 v délce 1386 m z obce Pětipsy. Předpokládaná výstavba po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vidolice není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do bezodtokových jímek – 100% obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Vidolicích se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kadaň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/40628/2011 Stavební povolení
  31. 8. 2011