Pětipsy - CZ042.3503.4204.0080.01 - stav 2004

 1. Obec

  Pětipsy

  Číslo obce PRVKUK 0080
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0080
  Kód obce 563293
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0080.01 Pětipsy 11956 119563
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na jih od Chomutova pod Nechranickou přehradou v nadmořských výškách 270 - 275 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba rodinných domů je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Liboc a Vintířovský potok, náležející do povodí řeky Ohře. Obec má charakter zemědělský, nachází se zde jeden společný kravín, drůbežárna a objekty bývalé STS. Na území obce jsou dvě vodní plochy, zatopená šachta o rozloze 0,28 ha a rybník o rozloze 0, 36 ha.
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 168 180 200 220 - - -
   přechodně bydlící 8 8 8 8 - - -
   celkem 176 188 208 228 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   168 180 200 220 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobena ze skupinového vodovodu. Přívod do obce je řadem DN 150 z VDJ Přeskaky 2x250 m3 (319,20/316,20 m n.m.) přes obec Račetice (OP-SK.CV.001.64). Na vodovod je napojeno 89% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zbývající část obyvatel je zásobena lokálně pomocí studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován téměř na celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez provozních problémů. Vodovod je nový - uveden do provozu v roce 1990. Dostavba vodovodní sítě potrubím DN 100 v délce 430 m včetně zokruhování a rozšíření pro novou výstavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   73 78 86 220 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pětipsy má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.030-S.C) a ČOV, která se skládá z těchto objektů: sběrná jímka s přepážkami pro předčištění, první a druhý rákosový rybník, třetí rybník s chovem ryb. Kanalizace je v provozu od roku 1999. Nová ČOV odpadních vod není dosud zkolaudovaná z důvodů nevyjasněných majetkových vztahů.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 43% obyvatel, 35% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a 22% do bezodtokových jímek s odvozem na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
   Kanalizace a ČOV je v majetku obce Pětipsy, která ji rovněž provozuje.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v provozu od roku 1999. Do míst nové zástavby se uvažuje s prodloužením kanalizačních stok DN 300 v délce 582 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 030/1/K ČOV PĚTIPSY PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa