Pětipsy - CZ042.3503.4204.0080.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Pětipsy

  Číslo obce PRVKUK 0080
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0080
  Kód obce 563293
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0080.01 Pětipsy 11956 119563
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží na jih od Chomutova pod Nechranickou přehradou v nadmořských výškách 270 - 275 m n.m. Zástavba rodinných domů je soustředěná, po okrajích rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká potok Liboc a Vintířovský potok, náležející do povodí řeky Ohře. Obec má charakter zemědělský, nachází se zde jeden společný kravín, drůbežárna a objekty bývalé STS. Na území obce jsou dvě vodní plochy, zatopená šachta o rozloze 0,28 ha a rybník o rozloze 0, 36 ha.
   Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 168 180 186 200 203 206
   přechodně bydlící 8 8 8 8 10 12
   celkem 176 188 194 208 213 218
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   168 180 200 199 203 208
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pětipsy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chomutov-Jirkov-Kadaň OP-SK.CV.001, vodovodem OP-SK.CV.001.64. Zdrojem vody je VDJ Přeskaky 2 x 250 m3 (319,20 / 316,20 m n.m.). Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d 110 v délce 411 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Pětipsy předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   73 78 86 86 88 161
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Pětipsy má vybudovanou splaškovou kanalizaci (K-CV.030-S.C) ukončenou ČOV. Potrubí je v profilech DN 300 v celkové délce 2,32 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 43% obyvatel, 35% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod a 22% do bezodtokových jímek.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
   Kanalizace a ČOV je v majetku obce Pětipsy, která ji rovněž provozuje.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Pětipsy. Kapacita je 45 m3/den. ČOV navržena na 235 EO. Jedná se o kořenovou čistírnu  se štěrbinovou nádrží a následně třemi stabilizačními nádržemi. Vyčištěná voda odtéká do potoka Liboc.

   Kanalizace a ČOV jsou v provozu od r.1999.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok DN 300 v délce 582 m do míst nové zástavby.  Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 030/1/K ČOV PĚTIPSY PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 523,0 0,0 2 523,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/40628/2011 Stavební povolení
  31. 8. 2011