Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.07 - stav 2004

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.07 Vykmanov 09256 92568
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Vykmanov leží severozápadně od Perštejna na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 620 - 670 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 19 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží do CHOPAV Krušné hory a do návrhu na vyhlášení CHKO Střední Poohří a protéká zde Hučivý potok, který spadá do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 12 12 14 16 - - -
   přechodně bydlící 57 57 57 57 - - -
   celkem 69 69 71 73 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   12 12 14 16 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Vykmanov je vybudován místní vodovod (M-CV.033). Voda ze zdroje – vývěry podzemní vody je svedena potrubím DN 100 do pramenní jímky a odtud do spotřebiště.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Ve Vykmanově je nutno provést rekonstrukci vodovodu pro jeho špatný stav a posílit nevyhovující zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 033/1 ZD Vykmanov ZD.CV 033/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vykmanov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 100% s vyvážením na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Vykmanově se uvažuje i nadále s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 459,0 459,0

  Mapa