Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.07 Vykmanov 09256 92568
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Vykmanov leží severozápadně od Perštejna na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 620 - 670 m n.m. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží do CHOPAV Krušné hory a do návrhu na vyhlášení CHKO Střední Poohří a protéká zde Hučivý potok, který spadá do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 12 12 19 17 17 17
   přechodně bydlící 57 57 37 43 43 43
   celkem 69 69 56 60 60 60
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   12 12 14 60 60 60
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vykmanov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Vykmanov M-CV.033. Zdrojem vody je pramenní jímka severně od obce, ze které je voda svedena dále do obce. Majitelem a provozovatelem je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 033/1 ZD Vykmanov ZD.CV 033/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Vykmanov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV  - 100%.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Ve Vykmanově se uvažuje i nadále s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010