Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.06 Údolíčko 11942 119423
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Údolíčko leží na sever od Perštejna na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 480 - 500 m n.m. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží do CHOPAV Krušné hory, do návrhu na vyhlášení CHKO Střední Poohří. Obcí protéká Malodolský potok, který spadá do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 7 7 14 30 34 38
   přechodně bydlící 135 135 84 98 105 110
   celkem 142 142 98 128 139 148
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Údolíčko není vybudovaná vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou. Napojení na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Údolíčku není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v bezodtokových jímkách - 100% s vyvážením na ČOV Perštejn – 2,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Údolíčku se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010