Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.05 - stav 2004

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.05 Rájov 11941 119415
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Rájov leží severozápadně od Perštejna na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 540 - 600 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 46 rekreačními objekty. Zástavba převážně rekreačními objekty je rozptýlená. Obec náleží do CHOPAV Krušné hory a do navrhovaného území na vyhlášení CHKO Střední Poohří. Protéká zde bezejmenný potok, který náleží do povodí Ohře. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti rekreace.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 9 9 9 9 - - -
   přechodně bydlící 138 138 138 138 - - -
   celkem 147 147 147 147 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V Rájově není vybudovaná vodovodní síť. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně - studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a malým počet stálých obyvatel. Napojení na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/2 ZD Ondřejov CV 013/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/2 ZD Ondřejov CV 013/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/1 ZD Ondřejov CV 013/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/1 ZD Ondřejov CV 013/1 - odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Rájov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách - 100% s vyvážením na ČOV Perštejn – 2,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Rájově se uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 368,0 368,0

  Mapa