Světec - CZ042.3509.4201.0008.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.03 Štrbice 16037 160377
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Štrbice leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. V intravilánu obce se nachází ochranné pásmo 1.stupně zdroje Štrbice prameniště a studna Štrbice. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Obcí protéká Štrbický potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 166 176 174 167 161 157
   přechodně bydlící 0 0 5 5 5 5
   celkem 166 176 179 172 166 162
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   157 167 183 172 166 162
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Štrbice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.4. Zdrojem vody je VDJ Štrbice – 1 x 15 m3 (357,46 / 359,11 m n. m.), který je zásobován z VDJ Světec nový – 2 x 100 m3 (257,00 / 260,30 m n. m.). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 010/3 VDJ.TP 010/3 Štrbice 15 15 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 100 97 157
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Štrbice má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-TP.007-J.N) ukončenou ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 400 v celkové délce cca 1,15 km.   

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 60% obyvatel,  40% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Štrbice. Kapacita je 15 m3/den. ČOV navržena na 150 EO. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Štrbického potoka.

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030  navrhujeme prodloužení kanalizačních stok DN 250 v délce 0,16km. Pro připojení  další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

   Připojování dalších obyvatel na kanalizační síť je podmíněno intenzifikací stávající ČOV Štrbice, která je v současné době na hranici své kapacity.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Štrbice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Březno u Chomutova nová ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Štrbice čp.8 - pravý břeh PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Štrbice ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce ČOV Štrbice - rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 4 080,0 4 080,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/13828/231.2/MŘ-08/Pa/2012 Rozhodnutí o schválení MŘ POLDR Štrbice.
  23. 4. 2012