Světec - CZ042.3509.4201.0008.03 - stav 2004

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.03 Štrbice 16037 160377
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Štrbice leží na úpatí Českého středohoří v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Štrbický potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 27 %. V obci nejsou pracovní příležitosti, v okolí jsou převážně v dolech Bílina, v elektrárně Ledvice a ve sklárně v Hostomicích.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 166 176 193 211 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 166 176 193 211 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   157 167 183 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Štrbice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.4. Zdrojem vody je studna Štrbice odkud se voda černá do VDJ Štrbice – 1 x 15 m3 (357,46 / 359,11 m n. m.) Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel, zbylých 5 % obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V letech 2002 - 2005 bude vybudován náhradní zdroj vody z rozvodné vodovodní sítě obce Světec s osazením čerpadla s frekvenčním měničem a dodávkou vody do rozvodné sítě obce Štrbice. V průběhu let 2005 – 2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci rozvodných řadů v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.TP 010/3 VDJ.TP 010/3 Štrbice 15m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 211 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Štrbicích je jednotná kanalizační síť K-TP.007-J.N, do které odtékají odpadní vody nečištěné od 100 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody jsou vypouštěny do Štrbického potoka prostřednictvím dvou výustí. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí, není potřeba ji již rozšiřovat. Do roku 2015 je nutné vybudovat ČOV pro 250 EO u Štrbického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Štrbice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Štrbice čp.8 - pravý břeh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Štrbice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  54,0 0,0 54,0

  Mapa