Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.04 Ondřejov 11939 119393
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Ondřejov leží západně od města Perštejna v nadmořských výškách 500 - 580 m n.m. Zástavba z rekreačních chat a chalup je rozptýlená podél místních komunikací. Obec se nachází ve svažitém terénu, náleží do CHOPAV Krušné hory, do připravované CHKO Střední Poohří a spadá do povodí Ohře. Obec má ráz pouze rekreační.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 2 12 16 19
   přechodně bydlící 75 75 29 34 34 34
   celkem 76 76 31 46 50 53
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Ondřejov není vybudovaná vodovodní síť. Rekreanti jsou zásobováni individuálně domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Ondřejov se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ondřejov nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Ondřejově se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se převážně o rekreační bydlení.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010