Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.03 - stav 2017

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.03 Lužný 11938 119385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Lužný leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořských výškách 305 - 330 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel s 67 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená. Obcí protéká Hučivý potok, náležející do povodí Ohře. Na území obce je rybník cca 0,02 ha. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V části obce Lužný převládá bydlení venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 166 166 166 166 - - -
   přechodně bydlící 201 201 201 201 - - -
   celkem 367 367 367 367 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   164 164 164 164 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Část obce Lužný je napojena na skupinový vodovod (SK-CV.013.3) potrubím DN 100 z Perštejna. Voda je gravitačně přes redukční šachtu vedena do obce potrubím DN100. Na vodovod je napojeno 99% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.
   Část obyvatel zásobena individuálně - studny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se nepočítá s rozšířením vodovodu, pouze napojování objektů hromadné rekreace. Bude nutná rekonstrukce řadů v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   123 123 123 149 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lužný má vybudovanou kanalizační síť s vlastní ČOV, která je vybudovaná ve spodní části obce s odtokem vyčištěné vody do řeky Ohře. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74% obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 16% do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Perštejn – 1 km.
   Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
   Rozhodnutí Chomutov čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998, s platností do 31.12.2007
   Limity rozhodnutí:
   Q = 12700 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   20
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Čistírna ENVIROTECH 225 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s aerobní stabilizací kalu.
   Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 sekcí. Kapacita ČOV je 225 EO.
   Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Klášterec n. O.

   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO 225
   Q24 = 35 m3/d
   CHSK = 27 kg/d
   BSK5 = 13,5 kg/d
   NL = 12,4 kg/d

   Skutečnost v roce 2003 na přítoku:
   Q24 = 35 m3/d, 12500 m3/r
   CHSK = 410 mg/l
   BSK5 = 186 mg/l
   NL = 388 mg/l

   Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Lužný je plánována dostavba gravitační kanalizační sítě, výstavba výtlačného řadu společně s ČSOV a zrušení stávající ČOV. Gravitační část kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Výtlačný řad bude vystavěn z trub PE 90 v délce 0,1 km. Společně s výstavbu výtlačného řadu je plánována výstavba ČSOV o kapacitě 10 l/s. Výtlačný řad a ČSOV bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Lužný na centrální ČOV Černýš. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude zrušena a splaškové vody budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 – 2022.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 041/1/K ČOV LUŽNÝ PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 861,0 3 861,0

  Mapa