Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.03 Lužný 11938 119385
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Lužný leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořských výškách 305 - 330 m n.m. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená. Obcí protéká Hučivý potok, náležející do povodí Ohře. Na území obce je rybník cca 0,02 ha. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V části obce Lužný převládá bydlení venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 166 166 69 151 148 147
   přechodně bydlící 201 201 123 144 144 144
   celkem 367 367 192 295 292 291
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   164 164 164 236 236 236
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lužný je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Perštejn SK-CV.013 vodovodem SK-CV.013.3. Zdrojem vody je VDJ Perštejn 1 x 250 m3 (429,37 / 426,17 m n.m.), který je zásobován vodou ze štoly bývalého důlního díla Vápenice. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   123 123 123 215 214 217
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lužný je vybudovaná splašková kanalizační síť s vlastní ČOV umístěnou ve spodní části obce v celkové délce cca 1,05 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, 5% odvádí odpadní vody do septiků s odtokem do povrchových vod nebo odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.
   Dešťové vody jsou odváděny deštovou kanalizací v délce cca 0,5 km případně příkopy a propusty přímo do vodotečí.
   Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Perštejn.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Lužný. Kapacita je 35 m3/den. ČOV navržena na 225 EO.

   ČOV Lužný je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s aerobní stabilizací kalu.
   Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 sekcí. Odtok z ČOV je zaústěn do řeky Ohře. Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Klášterec n. O.

   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO 225
   Q24 = 35 m3/d
   CHSK = 27 kg/d
   BSK5 = 13,5 kg/d


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením gravitační splaškové kanalizace z plastového potrubí v profilu DN 250 v délce cca 1km do míst nové zástavby. Výhledově bude realizována nová ČSOV o kapacitě 10l/s a  novým výtlačným řadem z trub PE 90 v délce 0,1 km budou splaškové vody z obce Lužný přečerpávány na nově navrhovanou ČOV Černýš.  Stávající ČOV Lužný pak bude zrušena. Do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný budou výhledově přivedeny splaškové vody z obce Perštejn. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.  

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 041/1/K ČOV LUŽNÝ PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh Lužný PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010