Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.02 Černýš 11937 119377
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Černýš leží jihovýchodně od obce Perštejna u řeky Ohře v nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená. Obec náleží do povodí řeky Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a spadá do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. V obci Černýš převládá bydlení venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace a v menší míře i zemědělská výroba. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 157 157 235 108 154 188
   přechodně bydlící 291 291 165 194 197 200
   celkem 448 448 400 302 351 388
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   157 157 157 263 312 349
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černýš je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Perštejn SK-CV.013 vodovodem SK-CV.013.2. Zdrojem vody je VDJ Perštejn 1 x 250 m3 (429,37 / 426,17 m n.m.), který je zásobován vodou ze štoly bývalého důlního díla Vápenice. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod nebo odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren.
   Dešťové vody jsou odváděny deštovou kanalizací v délce cca 0,5 km případně příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Černýš je uvažováno s výstavbou kombinovaného kanalizačního systému a centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována v délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále je navržena mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních částí Černýš a Lužný. Odpad z ČOV bude zaústěn do řeky Ohře.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá.  

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Černýš PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 188,0 1 188,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010