Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.02 - stav 2017

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.02 Černýš 11937 119377
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Perštejn - Černýš leží jihovýchodně od obce Perštejna u řeky Ohře v nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel s 97 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená. Obec náleží do povodí řeky Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a spadá do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. V obci Černýš převládá bydlení venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace a v menší míře i zemědělská výroba. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 157 157 157 157 - - -
   přechodně bydlící 291 291 291 291 - - -
   celkem 448 448 448 448 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   157 157 157 157 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černýš je napojena na skupinový vodovod (SK.CV.013.2) potrubím DN 100 z Perštejna. Z redukční šachty nad obcí Lužný je voda gravitačně vedena do obce Černýš potrubím DN100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Výhledově se počítá s rekonstrukcí vodovodní sítě a s rozšířením o vodovodní řady v místech nové zástavby potrubím DN 80 v délce 0,3 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 157 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50 % s vyvážením na ČOV Perštejn – 2 km.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Černýš je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního systému a centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována v délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále bude vystavěna mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních částí Černýš a Lužný. ČOV bude zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Realizace výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2025.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh Lužný PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Černýš PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  449,0 1 869,0 2 318,0

  Mapa