Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.01 Perštejn 11940 119407
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží západně od Klášterce nad Ohří na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 360 - 420 m n.m. Zástavba je soustředěná podél komunikací, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Hučivý a Malodolský potok, náležející do povodí Ohře. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V obci jsou dvě výrobní provozovny: Papírna a oděvní továrna VKUS, jinak převládá bydlení venkovského typu a rekreace, která bude preferována ve formě penzionů. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 670 670 757 718 764 797
   přechodně bydlící 30 23 30 35 49 60
   celkem 700 693 787 753 813 857
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   670 670 670 753 813 857
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Perštejn je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Perštejn SK-CV.013 vodovodem SK-CV.013.1. Zdrojem vody je VDJ Údolíčko 1x 6 m3 (428,53 / 426,88 m n.m.), který je zásobován vodou z prameniště Údolíčko. Převážná část obce je zásobena ze štoly bývalého důlního díla. Hruboces na Hučivém potoce je vyřazený z funkce (rezerva). Vody ze štoly jsou dopravovány na ÚV Perštejn s následnou akumulací ve VDJ Perštejn 1x 250 m3 (429,37 / 426,17 m n.m.). VDJ Perštejn PK 1x 100 m3 (415,00 / 412,50 m n.m.) slouží jako přerušovací komora. Vodovodním řadem obce Perštejn je zásobeno i dolní tlakové pásmo obce Okounov. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.CV 013/1 ÚV.CV 013/1 Perštejn PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 013/3 VDJ Údolíčko VDJ.CV 013/3 6 6 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 013/1 VDJ Perštejn VDJ.CV 013/1 250 250 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 013/2 VDJ Perštejn PK VDJ.CV 013/2 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/5 ZD Údolíčko ZD.CV 013/5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/2 ZD Ondřejov CV 013/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/2 ZD Ondřejov CV 013/2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/1 ZD Ondřejov CV 013/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/1 ZD Ondřejov CV 013/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/3 ZD Perštejn ZD.CV 013/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/3 ZD Perštejn ZD.CV 013/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   603 603 603 717 776 850
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Pernštejn je vybudována splašková kanalizace z roku 1997 s čistírnou umístěnou v dolní části obce u hotelu Meran. Převážná část potrubí je z PVC 300 v celkové délce cca 5,3 km. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 95% obyvatel, 5% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem či odtokem do kanalizace nebo odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.
   Dešťové vody jsou odváděny deštovou kanalizací v délce cca 1,0 km případně příkopy a propusty přímo do vodotečí.
   Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV je obec Perštejn.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Pernštejn. Kapacita je 147 m3/den. ČOV navržena na 1000 EO.

   ČOV Pernštejn je mechanicko - biologická  čistírna v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), se stabilizací kalu a s využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických pochodů.  Průměrný přítok 1,7 l/s, max. přítok 6,4 l/s. Odtok z ČOV je zaústěn do Hučivého potoka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží na ČOV Klášterec nad Ohří.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Je uvažováno s prodloužením gravitační splaškové kanalizace z plastového potrubí v profilu DN 250 v délce cca 1km do míst nové zástavby. Výhledově budou splaškové vody z obce Pernštejn převedeny nově vybudovanou stokou do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný , odkud budou přečerpávány na nově navrhovanou ČOV Černýš. Stávající ČOV Pernštejn pak bude zrušena. Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 040/1/K ČOV PERŠTEJN PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Kadaň MUKK/18866/2010 Stavební povolení
  21. 4. 2010