Perštejn - CZ042.3503.4204.0079.01 - stav 2017

 1. Obec

  Perštejn

  Číslo obce PRVKUK 0079
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0079
  Kód obce 563285
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0079.01 Perštejn 11940 119407
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží západně od Klášterce nad Ohří na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách 360 - 420 m n.m. Jedná se o obec do 670 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikací, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Hučivý a Malodolský potok, náležející do povodí Ohře. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V obci jsou dvě výrobní provozovny: Papírna a oděvní továrna VKUS, jinak převládá bydlení venkovského typu a rekreace, která bude preferována ve formě penzionů. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 670 670 670 670 - - -
   přechodně bydlící 30 23 11 0 - - -
   celkem 700 693 681 670 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   670 670 670 670 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Perštejn je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-CV.013.1) se dvěma zdroji. Horní část obce směrem na Údolíčko je zásobena z jímací studny přes VDJ Údolíčko 6 m3 (428,53/426,88 m n.m.) potrubím DN 100 do obce. Převážná část obce je zásobena ze štoly bývalého důlního díla. Hruboces na Hučivém potoce je vyřazený z funkce (rezerva). Vody ze štoly jsou upravovány v odkyselovací stanici, poblíž které je i vodojem o obsahu 250 m3 (429,37/426,17 m n.m.). Původní vodojem o obsahu 100 m3 (415,00/412,50 m n.m.) slouží jako přerušovací komora. Z tohoto vodovodního systému je zásobená i část obce Okounov na pravém břehu Ohře (dolní část). Na tento vodovodní systém je napojeno 100% obyvatel.
   Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Prodloužení uličních řadů potrubím DN 80 v délce 1,1 km v místě budoucí zástavby. V roce 2003 bude provedena rekonstrukce vodovodu a strojního zařízení v úpravně vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.CV 013/1 ÚV.CV 013/1 Perštejn PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 013/3 VDJ Údolíčko VDJ.CV 013/3 6 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 013/1 VDJ Perštejn VDJ.CV 013/1 250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 013/2 VDJ Perštejn PK VDJ.CV 013/2 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/3 ZD Perštejn ZD.CV 013/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 013/3 ZD Perštejn ZD.CV 013/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   603 603 603 603 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudována splašková kanalizace z roku 1997 s čistírnou umístěnou v dolní části obce u hotelu Meran. Převážná část potrubí je z PVC 300.
   Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
   Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP-III-5433/97/191 je ze dne 1.9.1997.
   Limity rozhodnutí:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   120
   -
   27
   -
   30
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost vyjádření do 31.12.2007.

   ČOV je mechanicko - biologická z roku 1997. Čistírna je umístěna v dolní části obce u hotelu Meran. ČOV byla postavena firmou ENVIRONMENT COMMERCE, s.r.o. Praha. Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), se stabilizací kalu a s využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických pochodů. ČOV je navržena pro 1000 EO. Průměrný přítok 1,7 l/s, max. přítok 6,4 l/s. Odtok z ČOV je zaústěn do Hučivého potoka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním vozem na čistírnu v Klášterci nad Ohří.
   Projektované parametry na přítoku:
   Počet EO 1000
   Q24 = 1,7 l/s
   CHSK = 120 kg/d
   BSK5 = 60 kg/d
   NL = 55 kg/d

   Skutečnost v roce 2003:

   Přítok:
   Počet EO 600
   Q24 = 135 m3/d
   Q = 55 000 m3/rok = 1,6 l/s
   CHSK = 22,4 t/r = 455 mg/l
   BSK5 = 13,4 t/r = 271,5 mg/l
   NL = 27,3 t/r = 553,2 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 7,84 mg/l
   BSK5 = 34,1 mg/l
   NL = 6,26 mg/l

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55% obyvatel, 25% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem a 20% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Perštejn.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
   Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Perštejn je plánována dostavba gravitační kanalizace a zrušení stávající ČOV. Gravitační kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude zrušena a splaškové vody z obce Perštejn budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný, odkud budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 – 2022.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 040/1/K ČOV PERŠTEJN PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 646,0 4 126,0 5 772,0

  Mapa