Okounov - CZ042.3503.4204.0078.04 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.04 Oslovice 10951 109517
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Okounov - Oslovice leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořských výškách 330 - 355 m n.m. Zástavba je rozptýlená podél komunikací. Okrajem obce teče potok Bublava náležející do povodí Ohře. Náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. Obec je považována za rekreační oblast. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 12 13 17 16 15 15
   přechodně bydlící 114 114 0 0 0 0
   celkem 126 127 17 16 15 15
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Oslovice nemá v současnosti vybudovaný systém vodovodní sítě. Obyvatelé jsou zásobováni individuálně studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Oslovice nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 50% obyvatel a 50% splaškových vod je odváděno bez čištění přímo do vodoteče.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Oslovicích se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou a velkým podílem rekreace.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Klášterec nad Ohří.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory