Okounov - CZ042.3503.4204.0078.03 - stav 2004

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.03 Krupice 10949 109495
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Okounov - Krupice leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořské výšce 480 m n. m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Nad obcí (části obce) je ochranné pásmo vodního zdroje pro obec Okounov. Územím protéká místní vodoteč, která náleží do povodí Ohře. Západním okrajem obce prochází hranice ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Korunní Kyselka. Do jižní části katastru zasahuje vojenské pásmo Doupov. Obec i v budoucnu bude mít charakter pouze rekreační.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 1 1 - - -
   přechodně bydlící 10 10 10 10 - - -
   celkem 11 11 11 11 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaný vodovod. Rekreanti jsou zásobeni individuálně (studny). Jedná se o obec rekreačního charakteru. Nad obcí se nalézá zdroj vody pro Okounov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Jedná se o obec rekreačního charakteru. S napojením na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S4 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S3 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice VK1 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1b ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1a ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice 6c ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S2 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Krupice není kanalizace, odpadní vody od rekreantů jsou likvidovány v lokálních zařízeních (žumpy).
   Dešťové vody jsou odváděny po terénu přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou rekreačního charakteru.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa