Okounov - CZ042.3503.4204.0078.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.02 Kotvina 10948 109487
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Okounov - Kotvina leží jihozápadně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Zástavba venkovskými rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká Martinovský potok, který náleží do povodí Ohře. Spadá do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. Do intravilánu obce zasahuje I. a II. ochranné pásmo vodního zdroje Kotvina. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, rozvoj lze předpokládat také v rekreační oblasti. Zemědělská výroba – objekty živočišné výroby bývalého státního statku na západním okraji obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 88 89 97 93 89 87
   přechodně bydlící 120 120 0 0 0 0
   celkem 208 209 97 93 89 87
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   88 89 92 78 78 78
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kotvina je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kotvina M-CV.027.
   Zdrojem vody je VDJ Kotvina – 1 x 100 m3 (366,48 / 363,83 m n.m.), který je zásobován vodou z  jímacích zářezů nad obcí. Majitelem vodovodu v je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d80 v délce 391 m. Předpokládaná realizace po roce 2030.

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Kotvina předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 027/1 VDJ Kotvina VDJ.CV 027/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-b ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S6 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S10 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S5 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S3 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S4 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S1 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S8 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S7 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S2 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S9 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-a ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-c ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Kotvina S9-a ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kotvině není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 5,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Kotvina se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  2 794,0 0,0 2 794,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory