Okounov - CZ042.3503.4204.0078.02 - stav 2004

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.02 Kotvina 10948 109487
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Okounov - Kotvina leží jihozápadně od Klášterce nad Ohří v nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Jedná se o obec do 90 trvale bydlících obyvatel se 40 rekreačními objekty. Zástavba venkovskými rodinnými domy je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká Martinovský potok, který náleží do povodí Ohře. Spadá do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 6 RD, rozvoj lze předpokládat také v rekreační oblasti. Zemědělská výroba – objekty živočišné výroby bývalého státního statku na západním okraji obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 88 89 92 95 -
   přechodně bydlící 120 120 120 120 -
   celkem 208 209 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   88 89 92 95 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Kotvina je zásobována z místního vodovodu (M-CV.027). Zdrojem vody jsou jímací zářezy nad obcí odkud vede voda do VDJ 100 m3 (366,48/363,83 m n.m.) a dále gravitačně potrubím DN 100 do obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu v je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V navržených lokalitách pro novou výstavbu dle urbanistické studie se uvažuje s rozšířením rozvodné vodovodní sítě potrubím DN 100 v délce 350 m. Posílení vodního zdroje a vyhlášení jeho ochranného pásma.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 027/1 VDJ Kotvina VDJ.CV 027/1 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-b ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S6 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S10 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S5 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S3 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S4 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S1 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S8 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S7 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S2 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S9 ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-a ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina 1-c ZD Kotvina ZD.CV 027/2 (mimo provoz) PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Kotvina S9-a ZD Kotvina ZD.CV 027/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Kotvině není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách – 100% obyvatel s vyvážením na ČOV Klášterec n. O. – 5,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle Urbanistické studie je řešení likvidace splaškových odpadních vod orientováno na výhledové postupné vybudování tří dílčích okrsků oddílné splaškové kanalizace se třemi samostatnými biologickými čistírnami. Čtvrtým okrskem bude dolní neodkanalizovaná část sídla, odkázaná trvale na žumpový systém.
   Navrhujeme řešit problematiku rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod a výstavbou DČOV – předpokládaná doba realizace po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 929,0 1 929,0

  Mapa