Okounov - CZ042.3503.4204.0078.01 - stav 2004

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.01 Okounov 10950 109509
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořských výškách 360 - 410 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících obyvatel se 140 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, na okrajích rozptýlená. Obcí protéká místní vodoteč (Okounovský potok) náležející do povodí Ohře. Náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území ochranného pásma vodárenského odběru z Ohře a ochranného pásma přírodního léčivého zdroje Korunní Kyselka. V dolní části obce má základnu stavební firma Oršuliak. Obec je považována za sportovně rekreační oblast. Na území obce rybník o rozloze 0,07 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat – výstavba 6 RD, rozvoj lze předpokládat také v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 162 170 185 200 - - -
   přechodně bydlící 420 420 420 420 - - -
   celkem 582 590 605 620 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   162 170 185 200 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Horní část obce Okounov má vodovod napájený z jímací studny se dvěma zářezy nad částí obce Krupice). Voda je vedena potrubím DN 80 přes pramenní jímku do vodojemu 100 m3 (438,29/435,09 m n. m.) a odtud potrubím DN 80 do obce (SK-CV.013.4). Majitelem vodovodu v této části obce je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Dolní část obce je zásobena z vodovodního systému obce Perštejna, který je v majetku a provozu obce Perštejn.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Posílení vodního zdroje a zabezpečení jeho zdravotní nezávadnosti. Rozšíření rozvodné sítě pro připojení nových objektů potrubím DN 80 v délce 300 m a rekonstrukce stávajícího vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.CV 013/4 VDJ Okounov VDJ.CV 013/4 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov staré jímání PJ ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Okounov staré jímání PJe ZD.CV 013/4 Krupice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 160 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Okounově není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuelně – 10% obyvatel v MČOV, 87% přes septiky s odtokem do povrchových vod, 3% do bezodtokových jímek s vyvážením na pole.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. Pouze dolní část obce má vybudovanou dešťovou kanalizaci.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro Okounov je vypracována projektová dokumentace, která řeší odkanalizování horní části obce do hlavní ČOV s recipientem Okounovský potok – potrubí DN 250 v délce 600 m, DN 300 – 800 m – realizace se předpokládá v roce 2010 a odkanalizování územně oddělené dolní části u železniční tratě do menší samostatné ČOV s recipientem Ohře – potrubí DN 300 v délce 290 m se uvažuje po roce 2015. Technologie čištění odpadních vod v obou čistírnách se navrhuje na principu biologických procesů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Okounov 1 PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Okounov-nádraží PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Okounov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 584,0 584,0

  Mapa