Okounov - CZ042.3503.4204.0078.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Okounov

  Číslo obce PRVKUK 0078
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0078
  Kód obce 563269
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0078.01 Okounov 10950 109509
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města Perštejna v nadmořských výškách 360 - 410 m n.m. Zástavba je soustředěná podél komunikace, na okrajích rozptýlená. Obcí protéká místní vodoteč (Okounovský potok) náležející do povodí Ohře. Náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území ochranného pásma vodárenského odběru z Ohře a ochranného pásma přírodního léčivého zdroje Korunní Kyselka. V dolní části obce má základnu stavební firma Oršuliak. Obec je považována za sportovně rekreační oblast. Na území obce rybník o rozloze 0,07 ha. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně stoupat, rozvoj lze předpokládat také v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 162 170 206 198 191 186
   přechodně bydlící 420 420 2 2 2 2
   celkem 582 590 208 200 193 188
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   162 170 185 200 193 188
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Okounov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Okounov. Zdrojem vody je VDJ Okounov – 1 x 100 m3 (438,29 / 435,09 m n. m.), který je zásobován vodou z jímací studny se dvěma zářezy nad místní částí Krupice. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 013/4 VDJ Okounov VDJ.CV 013/4 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S4 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S3 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice VK1 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1b ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1a ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice 6c ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S1 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov staré jímání PJ ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov Krupice S2 ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Okounov staré jímání PJe ZD.CV 013/4 Krupice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Okounově není vybudovaná kanalizační síť. Odpadní vody jsou likvidovány individuelně – 10% obyvatel v MČOV, 87% přes septiky s odtokem do povrchových vod, 3% do bezodtokových jímek.
   Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí. Pouze dolní část obce má vybudovanou dešťovou kanalizaci.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro Okounov je dle územního plánu navrhovaná splašková kanalizace, která řeší odkanalizování horní části obce do hlavní ČOV s odtokem vyčištěné vody do řeky Ohře – potrubí v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 2,2 km – a odkanalizování územně oddělené dolní části u železniční tratě do menší samostatné ČOV s recipientem Ohře – potrubí DN 300 v délce 290 m. Technologie čištění odpadních vod v obou čistírnách se navrhuje na principu biologických procesů. Do roku 2030 se výstavba nepředpokládá. 

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh IK-CV.057 ČOV Okounov 1 PRVK\2021
  ČOV Návrh ČOV Okounov-nádraží PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Okounov PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory