Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.06 Mýtinka 09255 92550
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Měděnec - Mýtinka leží západně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 760 - 790 m n.m.  Zástavba je rozptýlená. Je to obec převážně rekreační náležející do povodí Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a v navrhované CHKO Střední Poohří.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 1 1 9 8 8
   přechodně bydlící 36 36 31 36 36 36
   celkem 37 37 32 45 44 44
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mýtinka nemá vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Mýtinka se i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kovářská – 100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny po povrchu a vsakovány do terénu. Výraznou vodoteč obec nemá.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Mýtince se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory