Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.05 - stav 2004

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.05 Kotlina 13617 136174
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Měděnec - Kotlina leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 780 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 47 rekreačními objekty. Zástavba venkovských chalup a rekreačních domů je rozptýlená. Je to obec převážně rekreační, územím protéká Hamerský potok na kterém je soustava několika menších rybníků, náleží do povodí Zschopau, leží v CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního toku Přísečnice.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 7 6 6 - - -
   přechodně bydlící 126 126 126 126 - - -
   celkem 134 133 132 132 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována z místního vodovodu (M-CV.034), na který je napojeno 100% obyvatel.
   Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S rozšiřováním vodovodu se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100 % obyvatel.
   Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Kotlina se nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se především o rekreační oblast, ale s nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 275,0 275,0

  Mapa