Světec - CZ042.3509.4201.0008.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.02 Chotějovice 16033 160334
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chotějovice leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím, a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 220 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 314 326 330 317 305 297
   přechodně bydlící 0 0 23 26 26 26
   celkem 314 326 353 343 331 323
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   294 306 327 343 331 323
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotějovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OP-SK-TP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.1. Zdrojem vody je přivaděč DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ Hudcov-Fláje. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Chotějovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   283 294 312 308 298 323
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Chotějovice je vybudovaná jednotná kanalizace K-TP.001.4-J.C. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 300 až DN 600 v celkové délce cca 3,8 km. Odpadní vody jsou odvedeny do ČS Světec-lágr, odkud jsou výtlačným řadem DN110 v délce cca  0,6 km čerpány do ČS Světec-křižovatka a dále dopravovány na ČOV Bílina. 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 90% obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. V případě realizace bude nutné posoudit zejména kapacitu ČS Světec-křižovatka.

   Doporučujeme, aby do roku 2030 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/14 ČS Chotějovice - lágr PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 750,0 0,0 12 750,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/13828/231.2/MŘ-08/Pa/2012 Rozhodnutí o schválení MŘ POLDR Štrbice.
  23. 4. 2012