Světec - CZ042.3509.4201.0008.02 - stav 2004

 1. Obec

  Světec

  Číslo obce PRVKUK 0008
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0008
  Kód obce 567841
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0008.02 Chotějovice 16033 160334
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Chotějovice leží v hnědouhelné pánvi v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím, a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 220 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 15 %. V obci nejsou pracovní příležitosti, v okolí jsou převážně v dolech Bílina, v elektrárně Ledvice a ve sklárně v Hostomicích.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 314 326 346 366 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 314 326 346 366 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   294 306 327 348 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chotějovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Světec OPSKTP.010 vodovodem OP-SK-TP.010.1. Zdrojem vody je přivaděč DN 500 Vodárenské soustavy Přísečnice nebo řad DN 350 z VDJ Hudcov-Fláje. Na vodovod je napojeno 94 % obyvatel, zbylých 6 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   283 294 312 366 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chotějovice má jednotnou kanalizační síť K-TP.001.4-J.C. Odpadní vody jsou čerpány na ČOV Bílina. 90 % trvale bydlících obyvatel vypouští odpadní vody do kanalizace a 10 % obyvatel má septiky se vsakováním. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky. Doporučujeme, aby do roku 2015 byly napojeny objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod septiky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Světec - křižovatka PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Světec - lágr PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa