Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.04 - stav 2004

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.04 Kamenné 09253 92533
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Měděnec - Kamenné leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 650 - 720 m n.m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel se 30 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená podél místní komunikace. Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká místní potok náležející do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory a v navrhované CHKO Střední Poohří.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, mírný rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 3 2 2 - - -
   přechodně bydlící 78 78 78 78 - - -
   celkem 82 81 80 80 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Kamenné nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Kamenné i nadále uvažuje s individuálním zásobením pitnou vodou. S napojením na vodovod se neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem na pole – 100 % obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Kamenné se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním splaškových vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou a nízkým počtem stálých obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV MĚDĚNEC PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Měděnec PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa