Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.02 Dolní Halže 40804 408042
  CZ042.3503.4204.0077.03 Horní Halže 09252 92525
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Měděnec – Horní a Dolní Halže leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 850 - 880 m n.m. Zástavba rodinnými domky a chatami je soustředěná podél hlavní silnice na okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká Malodolský potok, který náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory a v navrhované CHKO Střední Poohří.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 11 11 9 4 4 4
   přechodně bydlící 243 243 231 243 258 270
   celkem 254 254 240 247 262 274
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   11 11 11 198 213 225
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Halže je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Měděnec M-CV.016 vodovodem M-CV.016.2. Zdrojem vody je jímací štola Grenzmuhle, ze které je zásobován VDJ Měděnec – 2 x 75 m3 (853,82 / 851,4 m n.m.). Odtud je voda čerpána do VDJ Mědník 1 x 250 m3 (902,63 / 897,92 m n.m.). Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je VAK Karlovy Vary, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d110 v délce 847 m.  Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem – 50 % obyvatel na ČOV Kovářská – 5,5 km a v septicích se vsakováním – 50%.
   Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Horní Halži a Dolní Halži se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel.
   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory