Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.02 - stav 2004

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.02 Dolní Halže 40804 408042
  CZ042.3503.4204.0077.03 Horní Halže 09252 92525
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Měděnec – Horní a Dolní Halže leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří v nadmořské výšce 850 - 880 m n.m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel s 83 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky a chatami je soustředěná podél hlavní silnice na okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Obcí protéká Malodolský potok, který náleží do povodí Ohře a leží v CHOPAV Krušné hory a v navrhované CHKO Střední Poohří.
   V této části obce lze předpokládat mírný nárůst, převážně v rekreační oblasti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 11 11 11 12 - - -
   přechodně bydlící 243 243 243 243 - - -
   celkem 254 254 254 255 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   11 11 11 12 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Halže je zásobena ze skupinového vodovodu Měděnec, který má vybudován vlastní vodovodní systém se zdroji, akumulací a rozvodnou sítí. Z VDJ Měděnec 250 m3 (853,82/851,40 m n.m.) je svedena voda do obce (SK-CV.016.2). Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je realizován na větší část zástavby v Horní Halži, je v dobrém stavu a s jeho rozšiřováním se nepočítá.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s odvozem – 50 % obyvatel na ČOV Kovářská – 5,5 km a v septicích se vsakováním – 50%.
   Dešťové vody jsou odváděny volně po terénu přímo do místních vodotečí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Horní Halži a Dolní Halži se i nadále uvažuje s lokálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s malým počtem trvale žijících obyvatel.
   V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Kovářská.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 255,0 255,0

  Mapa