Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.01 - stav 2004

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.01 Měděnec 09254 92541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří na jižním okraji náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce 820 - 860 m n.m. Jedná se o obec do 140 trvale bydlících obyvatel s 28 rekreačními objekty. Zástavba je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, severní část náleží do povodí Zschopau, jižní část do povodí Ohře. Celý územní obvod leží v CHOPAV Krušné hory, v navrhované CHKO Střední Poohří a zasahuje sem 3. stupeň ochranného pásma vodárenské nádrže Přísečnice a toku Černá voda. V obci působí Rudné doly, firma Garmica a zemědělská farma.
   Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 131 131 132 133 - - -
   přechodně bydlící 192 192 192 192 - - -
   celkem 323 323 324 325 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   131 131 132 133 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Měděnec má vybudován vlastní vodovodní systém se zdroji, akumulací a rozvodnou sítí (SK-CV.016.1). Původní zdroj na západním okraji obce, pramenní jímka s jímacími zářezy je doplněn jímací štolou. Voda ze zdrojů je čerpána do zemního vodojemu 2x75 m3 (853,82/ 851,4 m n.m.) a čerpací stanicí je voda dopravována do VDJ Měděnec 250 m3 (902,63/ 897,92 m n.m.). Tento zemní vodojem slouží pro zásobní síť obce. Rozvody v obci jsou DN 50 - 150. Vodovod je z roku 1920. Poslední částečná rekonstrukce byla provedena v roce 1978.
   Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající vodárenský systém v Měděnci je schopen pokrýt odběrové požadavky obce. Zdroje vody a akumulační prostory jsou vyhovující. Rozvodnou síť bude nutno postupně rekonstruovat. Rozšíření zásobní sítě do prostorů nové výstavby potrubím DN 80 v celkové délce cca 500 m – realizace po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 016/1 CS.CV 016/1 - Měděnec PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 016/2 VDJ.CV 016/2 - Mědník 1x250m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.CV 016/1 VDJ.CV 016/1 - Měděnec 2x75m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 016/1 ZD.CV 016/1 - Měděnec - odstaven PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 016/2 ZD.CV 016/2 - Měděnec PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   81 81 82 133 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Měděnec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci v celém plošném rozsahu. Pouze část sídla je napojena (bytový dům R.D. a objekty v ul. Kadaňská a Revoluční) na uliční větve v ul. Kadaňská, Revoluční a Široká (K-CV.048-S.C.). Toto odvodnění je ukončeno v ČOV v prostoru pod hřbitovem. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 62% obyvatel. Trubní vedení je z trub kameninových DN 300 a 400 - jejich stav je dobrý.
   Ostatní objekty v obci mají likvidování odpadních vod přes septiky do vsaku – 13% obyvatel a bezodtokových jímek s vyvážením – 25 % na ČOV Kovářská – 8 km.
   ČOV sestává ze sedimentační jímky a tří štěrbinových nádrží. Vyčištěná voda se vypouští přes vsakovací jámy volně do terénu. Průměrná kapacita ČOV je 6,5 m3 /den, to je 0,08 l/s. Jakost vody na odtoku je BSK5 0,35 kg/d. Vyprodukovaný kal se lisuje na ČOV Vejprty
   Dešťové vody jsou odváděny po povrchu a zaústěny do terénu. Výraznou vodoteč obec nemá.
   Majitelem kanalizace je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je Vodárenská společnost Vejprty s.r.o. Od roku 2004 bude provozovatelem VAK, a.s. Karlovy Vary.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Měděnec je nutné dobudovat oddílnou splaškovou kanalizaci pro celé území, rekonstruovat a rozšířit stávající ČOV o dalších 130 EO. Napojit všechny domy v Měděnci na ČOV – potrubí DN 250 v délce cca 1,1 km. Nutno vybudovat potrubí DN 300 v délce 250 m na odvod vyčištěných odpadních vod z ČOV do povrchových vod.
   Odvodnit komunikace a zpevněné plochy v centru obce.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa