Měděnec - CZ042.3503.4204.0077.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měděnec

  Číslo obce PRVKUK 0077
  Kód obce PRVKUK CZ042.3503.4204.0077
  Kód obce 563226
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  761 (4204)
  Kadaň

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3503.4204.0077.01 Měděnec 09254 92541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec leží severozápadně od města Klášterce nad Ohří na jižním okraji náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce 820 - 860 m n.m. Zástavba je ve středu obce soustředěná, po okrajích rozptýlená. Je to obec převážně rekreační. Územím neprotéká žádná registrovaná vodoteč, severní část náleží do povodí Zschopau, jižní část do povodí Ohře. Celý územní obvod leží v CHOPAV Krušné hory, v navrhované CHKO Střední Poohří a zasahuje sem 3. stupeň ochranného pásma vodárenské nádrže Přísečnice a toku Černá voda. Zvýšení turistického ruchu vzhledem k zápisu vrchu Mědník do UNESCA. Opravy a využití stávajících chátrajících budov (ubytování). V obci působí zemědělská farma EKOCHOV.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 131 131 114 115 119 122
   přechodně bydlící 192 192 164 192 196 200
   celkem 323 323 278 307 315 322
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   131 131 132 246 253 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Měděnec je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Měděnec M-CV.016 vodovodem M-CV.016.1. Zdrojem vody je jímací štola Grenzmuhle, ze které je zásobován VDJ Měděnec – 2 x 75 m3 (853,82 / 851,4 m n.m.). Odtud je voda čerpána do VDJ Mědník 1 x 250 m3 (902,63 / 897,92 m n.m.). Majitelem vodovodu je Svazek obcí Vejprtska a provozovatelem je VAK Karlovy Vary, a.s.


  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Do míst nové zástavby je navrženo prodloužení stávajících řadů – potrubí PE d110 v délce 1137 m.  Předpokládaná realizace po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty 8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.CV 016/1 CS.CV 016/1 - Měděnec PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 016/2 VDJ.CV 016/2 - Mědník 250 1x250 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.CV 016/1 VDJ.CV 016/1 - Měděnec 150 2x75 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 016/1 ZD.CV 016/1 - Měděnec - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.CV 016/2 ZD.CV 016/2 - Měděnec PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   81 81 82 63 66 67
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Měděnec je oddílná kanalizace ukončená ČOV Měděnec. Potrubí je z kameninových a betonových trub v profilech DN250, DN300 a DN400. Délka kanalizační sítě je 2,21 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích se vsakováním a od 25 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Kovářská. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a provozovatelem jsou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

   Kapacita ČOV Měděnec  je 54 m3/den. ČOV je navržena na 250 EO, BSK5 15 kg/den. ČOV je mechanicko-biologická s hrubým předčištěním, denitrifikací, nitrifikací, dosazovací nádrží a zahušťovací kalovou jímkou na přebytečný aktivovaný kal. Mechanická část čistírny zahrnuje hrubé česle a vertikální lapák písku. Vyčištěná odpadní voda je odváděna do bezejmenného levostranného přítoku Malodolského potoka. Uskladněný, zahuštěný kal je pravidelně odvážen k dalšímu zpracování na jinou ČOV.
   Dešťové vody jsou odváděny po povrchu a zaústěny do terénu. Výraznou vodoteč obec nemá.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navrženo rozšíření stávající splaškové kanalizace na celé zastavěné území včetně napojení odvodnění nových lokalit, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.CV 047/1/K ČOV MĚDĚNEC PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Měděnec PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory